ימות עולם חודש כסלו

ימות עולם חודש כסלו


בורא העולם ברחמיו העניק לעמו ישראל, חגים ומועדים סביב למעגל השנה,

ימים שבהם הקב"ה יותר קרוב אלינו, ימים שהשפע הרוחני ואפילו הגשמי מתרבה בעולם, ועלינו מוטל רק להכין כלים, שבהם נוכל לקבל את כל ההשפעות הטובות שיורדות בימים אלו.

ועלינו להבין וללמוד, מה הם החגים, למה בפסח אוכלים מצות, ואילו ביום כיפור צמים, ומדוע ביום פורים הקדוש, אנו משתכרים ושמחים "עד דלא ידע",

ואילו בליל שבועות לומדים כל הלילה, בלי לתת שינה לעינינו, הלוא מובטחים אנו שכל חג וחג, יש בו טעם מיוחד ונפרד, הטעם שמחמתו נוסד יום זה, ויש טעם נשגב בכל ענין וענין שנוהג בחג.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בסדרת שיעורים שנמסרה מסביב למעגל ימות השנה,

מברר עד היסוד עניינו של כל חג וחג, טעם ייסודו וטעם מנהגיו, ואת הדרך הנהוגה בו, ומכין לשומע את הכלים הנדרשים, למען יוכל לקבל אליו את האורות הנאצלים בימים טובים.

כל שיעור ושיעור יורד לבאר ליבו וטעמו של כל "יום קדוש", ומה טעם העניינים הנוראים והנשגבים שנהוגים בו,

ואיך יוכל כל יהודי לקבל מעט מכל אותו הטוב הצפון, ומרווה את נשמת היהודי שנכספת לידע, מה ואיך לעשות על מנת להיות ראויים לכל אותו יקר וגדולה.

חודש כסלו

חודש כסלו הינו החודש השלישי במניין החודשים הרגיל, והתשיעי למניין התורה, שמו של החודש מוזכר כבר בתנ"ך בספר נחמיה וספר זכריה.
מקור השם הוא מלשון "כסל", "כסלה", שמשמעות מילים אלו הם תקווה, וחודש זה נקרא על שם התקווה לגשמים, שבחודש זה מייחלים לתחילתם של גשמים.
טעם נוסף הוא שבחודש זה מכוסים השמים בענני גשם שהם עבים ושחורים, והמילה עבה בשפה הקדומה היא "כסל", ועל שם זה נקרא החודש כסלו.
מאירועי החודש המרכזיים ביותר זה כמובן ניצחון המכבים על היוונים, וקביעת חג החנוכה, אך אחד מהטעמים לשם החג הוא על שם חנוכת המשכן, שהמשכן בנייתו הסתיימה בכ"ה כסלו, אך לא הוקם עד א' בניסן שאז הוקם ע"י משה רבינו עפ"י ציווי ה', וזה האירוע הנוסף שקרה בחודש כסלו.
אירוע נוסף הוא תום המבול, שבכ"ח כסלו יצא נח וכל הנלווים אליו מהתיבה, אחר שהות של חודשים בתוך התיבה.

תאריכים מיוחדים בחודש כסלו

ג' כסלו, הוא התאריך שבו הוציאו בני חשמונאי, לאחר הניצחון על היוונים, עוד בטרם הניצחון המוחלט, את הפסלים המשוקצים שהניחו היוונים בתוך בית המקדש, וקבעו יום זה ליום טוב, (מגילת תענית).
ז' כסלו, הוא היום שבו מת הורדוס המלך שהיה שונא את חכמי ישראל, ואפילו הרג רבים מהם, ואותו יום שמת קבעוהו ליום שמחה, כמו שכתוב "באבוד רשעים רינה".
כא' בכסלו קבעוהו ליום שמחה בעם ישראל, עקב המעשה הבא, שבאו הכותים שגרו בארץ ישראל, לפני אלכסנדר מוקדון שמשל באותם ימים בעולם, ושיקרו לו אודות בני ישראל שכביכול מרדו בו, ובקשו ממנו להחריב את בית המקדש, ושייתן להם את הר המוריה, ונתן להם.
וכששמעו מכך בני ישראל, נזדעזעו ונתמלאו צער, ושלחו את שמעון בן שטח שילך לבקש חנינה מאלכסנדר מוקדון, ומתואר במגילת תענית איך ניגש לאלכסנדר מוקדון, "לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה, ויקירי ירושלים עמו, ואלף בלייטין מכוסין בלבנים, ופרחי כהנה מקישין בכלי שרת, ואבוקות של אור דולקים לפניהם כל הלילה כולה, הללו מהלכין מצד זה והללו מהלכין לצד זה, אמר להם מי הללו, אמרו לו המסורות (הכותים שמסרו את בני ישראל), הם הללו היהודים שמרדו בך, כיון שהגיעו לאנטיפרס זרחה להם חמה, הגיעו למשמר הראשון נפגעו זה בזה, אמרו להם מי אתם, אמרו להם אנו אנשי ירושלים ובאנו להקביל פני המלך."
ומיד כשראהו אלכסנדר מוקדון נפל ארצה והשתחווה לו, ושאלוהו עבדיו "ליהודי זה תשתחווה?" וענה להם "השתחוותי ואוסיף להשתחוות, כיון שכל מלחמות שאני יוצא נגלית לפני דמותו, והיא שנוצחת את כל מלחמותי".
ומיד פנה לשמעון בן שטח ושאלו למבוקשו, וענה לו "המקום שבו אנו מתפללים ומבקשים לחייך וחיי מלכותך יהפך לעפר?", ושאלו אלכסנדר "מיהו המבקש לעשות ככה לאותו מקום", וענה לו שמעון בן שטח, כותים אלו הם הזוממים כן, אמר אלכסנדר ליהודים "הרי הם מסורים בידכם".
מיד לקחו היהודים את הכותים וגררום עד הר גריזים שם היה נמצא מקום תיפלתם, וחרשוהו ועשו לבית אלוהיהם את אשר זממו לעשות לבית אלוקינו, ואותו יום שניצל בית אלוקינו ונחרב ביתם של כותים, קבעוהו ליום שמחה.
תאריך נוסף נחשב בחודש כסלו, הוא כד' כסלו, שבו נחנך בית המקדש השני, לאחר ששבו מגלות בבל.

שיעורים ומאמרים לחודש כסלו


28 בנובמבר 2018

שיעורי הכנה לחג החנוכה תשע"ח

שיעורי הכנה לחנוכה תשע"ח מפי מורנו הרב עוזיהו אלכורת שליט"א שיעור הכנה חנוכה: אור האמת שיעור מחג החנוכה ע"ח: ימי הודאה
18 בנובמבר 2018

שיעור ממסיבת חנוכה המרכזית תשע"ח

שיעור ממסיבת חנוכה המרכזית תשע"ח מפי מורנו הרב עוזיהו אלכורת שליט"א
20 בדצמבר 2017

הילולת רבי נתן מברסלב

רבי נתן מברסלב ליל עשרה בטבת בעיירה ברסלב, הקיפאון כבר שולט כליל בעיירה, השלג והקרח ממלא כל העין. על מיטה בבקתה, שהאור בוקע ממנה למרחוק, שכב הרה"ק ר' נתן מברסלב זיע"א, תלמידו […]
11 בדצמבר 2017

חנוכה

חנוכה החג המרכזי בחורף כולו ובחודש כסלו בפרט, הוא חג החנוכה, ומשמעותו לאות שמחה אודות גירוש היוונים מארץ ישראל, שבשהותם עליה החטיאו את יושביה, וחיללו את בית המקדש, ובכ"ה כסלו גרשו אותם […]
16 בנובמבר 2017

סדרת שיעורים מעניין חודש כסלו וחנוכה

שיעורים מעניין חודש כסלו הודאה והלל – להמליך את השם יתברך הודאה והלל – גלות יון חושך הודאה והלל – אור = אמת = תורה
16 בנובמבר 2017

מגילת אנטיוכוס

מגילת אנטיוכוס   הקדמה מגילת אנטיוכוס הנקראת בלשון חז"ל "מגילת חשמונאי", הורתה ולידתה בהררי קודש, דעת מורינו רב סעדיה גאון היא, שהמגילה נכתבה עוד בימי בית חשמונאי, ואילו בהלכות גדולות כתוב ש"זקני […]
 

מה הקשר בין חנוכה לכסלו?


רבינו נחמן מברסלב אומר, בתורה ז' תניינא, שחודש כסליו זה ראשי תיבות "וירא ה' כי סר לראות", שמשה רבינו ירד מרום דרגתו ומעלתו להבחין בצרתם של ישראל, ובזכות שהוא סר וירד לראות בצרתם, זכה לשמש בתור כהן בחנוכת המשכן, למרות שכלל לא היה כהן אלא לוי.

ומוסיף רבינו עוד ואומר שבזכות זה גם זכו עם ישראל לחג החנוכה, שחנוכה משמעותו מלשון חניכה-התחלה, חנוכה מלשון התחלה והתחדשות, וזה המתנה והתשובה שהצדיק נותן לעם ישראל, על מנת להקל להם את צרותיהם ולהושיעם מייסוריהם.

שההתחדשות זה הפתרון לכל הצרות והייאוש, שאדם חושב אין אני יכול כלום יותר, ניסיתי ולא הלך לי אז זהו אני יותר לא יכול, ומשה-משיח מגלה את סוד ההתחדשות, שלמרות שאתה באמת לא יכול לפחות תתחיל מהתחלה שוב, והתחלה זו שאתה עושה, היא הכול, היא שווה את כל העולם, וזה מה שריבונו של עולם רוצה ממך, רוצה שתרצה אותו, שלא תעזוב אותו, שתתחיל שוב מהתחלה, למרות שלא הצלחת ואין לך סיפוק מכך, תתחיל שוב רק בשבילו, רק למענו.

כמו שרבינו מספר במעשה משריון, שהשריון דווקא כשמורכב מהרבה חתיכות ברזל קטנות, דווקא אז יכולתו להגן גדולה ביותר, למרות שאין זה חתיכת ברזל ענקית ועוצמתית היא מגנה מאוד, ומצילה את האדם מכל החיצים וכדו' המכוונים אליו.

 
למסירת פדיון נפש
נגישות