parallax background

כולל אזכרה נגינתי


כולל חצות באומן ובני ברק

זה קורה לילה לילה בשעת חצות, בעת ששערי השמים והרחמים נפתחים לרווחה, בעת   הרצון הגדול ביותר, מתקבצים ומעתירים להם בני החבורה הקדושה בציון הקדוש של אור שבעת הימים רבינו נחמן מברסלב זי"ע ושופכים לבם בתפילה עבור ישועת ישראל.

כעת בסייעתא דשמיא זכינו, ולאחר תקוות וכיסופים רבים, התייסד והוקם "כולל חצות - אזכרה נגינתי" של רבינו הקדוש בהיכל הציון הקדוש, בחינת 'ישיבה על קברו',  בה מתאספים יחדיו קבוצת אברכים בני עליה מתושבי המקום, אשר עוסקים יחד  בתפילה ותורה בזמן הנעלה ביותר, החל מחצות הלילה ועד עלות השחר, ובעבודתם מעוררים הם תענוג לנפש צדיק יסוד וחילוץ עצמות עצום, ומוציאים מהכח אל הפועל תמידין כסדרן, את תשוקתו של רועה ישראל המשגיח בעין חמלתו עולם על כל אחד ואחד להושיעו מצרתו.

 


שותפות עולם

ההזדמנות שלך לקחת חלק בהצלחת המוסדות

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46

קהילת חיי עולם

ללא פשרות ובלי התפעלות מהלך הרוח המשתנה בעולם, במוסדות חיי עולם תמצאו את קול התורה מתנגן מפי אברכים בני תורה מבוקר עד ליל, בחורי ישיבה שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה ותינוקות של בית רבן המחונכים מינקותא ללימוד ואהבת התורה.למסירת פדיון נפש
נגישות

אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ 

הלכות, מנהגים, ותכנים מיוחדים לחנוכה, בשולחן האתר

מובא בשולחן ערוך ובספרי הקבלה
כי בימי החנוכה יש ליתן ‘מעות חנוכה’ לצדקה,
בכך מתעלה ומתעצם מצוות נר החנוכה של המדליק,
ונרו מאיר בכל העולמות לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.