בגנות מידת הגאוה ומעלת הענווה

למסירת פדיון נפש
נגישות