parallax background

הילולת רבי נתן מברסלב

רבי נתן מברסלב


ליל עשרה בטבת בעיירה ברסלב, הקיפאון כבר שולט כליל בעיירה, השלג והקרח ממלא כל העין. על מיטה בבקתה, שהאור בוקע ממנה למרחוק, שכב הרה"ק ר' נתן מברסלב זיע"א, תלמידו הגדול של רה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א. רוחו כמהה לדבוק בבוראה, גופו חלוש ושעותיו ספורות, תלמידיו מקיפים את מיטתו הקדושה, ומטים אוזן לשמוע מפיו הקדוש עוד דיבור ועוד אחד, והנה פותח הצדיק את פיו ושואל "איזה מאורעות ארעו לעמנו בעשרה בטבת?", תלמידיו שמוחם לא הצליח להכיל דבר מרוב הצער על מצב רבם הגדול, לא השיבו אותו דבר, והוא ענה ואמר "שלושה דברים אירעו, מת עזרא הסופר, נתרגמה התורה ליוונית, והובקעה העיר".

והוסיף ואמר בזה הלשון "נו, כשעזרא הסופר הולך לו, וטרף-פסול (אפיקורסות) מתגברים, כמו שיש היום לאלפים ולרבבות טרף-פסול… אך אני מקווה שדף אחד מספרי רבינו יהיה תיקון לכל, ובכן מצווה אני עליכם שעיקר עסקיכם יהיה להדפיס את הספרים, שיתקיימו "יפוצו מעיינותיך חוצה" (משלי ה' טז), ותהיו חזקים בממון, ברצון ובטרחא".

אלו היו חייו של התלמיד הגדול, רבו, ורבו, ושוב פעם רבו, מאמין שהוא שדף אחד מספרי רבינו יהיו תיקון לכל, וזה היה משאת חייו, להפיץ את תורת רבו עוד ועוד בעולם, התלמיד שהוא כלבנה שבלעדי אור החמה אינו כלום, לא יכול להפיץ שום אור.

זאת היתה הייחודיות של מוהרנ"ת יותר מן שאר תלמידי רבינו, למרות שהיו תלמידים מבוגרים ממנו כהמגיד מטראוויץ שהיה בן שמונים, ור' יוד'ל שהיה מקובל גדול ורבי לחסידים רבים לפני התקרבותו לרביה"ק, אך רבי נתן היה כל חייו – רבו, וחש בכל עת שבלעדי רבו אין בו כלום.

אחר פטירת רבו מסר את נפשו להדפיס את ספרי רבו ולהפיצם, שעל זה ראוי לייחד פרק מיוחד על המסירות שהייתה לו וכל התלאות שעבר עד שזכה לראות את הספרים רואים אור עולם, וזה היה מוהרנ"ת, וזוהי הייתה גדולתו, "הרבי" "הרבי" ושוב פעם הרבי.שיעור מהילולת רבי נתן מברסלב זיע"א


מפי הרה"ח מורנו הרב עוזיהו אלכורת שליט"אלמסירת פדיון נפש
נגישות