parallax background

הכנה לחג השבועות

חג השבועות

חג השבועות הינו החג השני משלושת הרגלים, חג לסיום ספירת העומר, ולכבוד מתן תורה, שבו ניתנה תורה לישראל.

שמות חג השבועות

לחג ישנם שמות רבים, חג הביכורים, שבועות, מתן תורה, חג הקציר, עצרת, ונבארם אחד לאחד:

חג הביכורים על שם הביכורים שהיו קריבים בו, שאז היו מתחילים להביא את הפירות שביכרו קרבן לבית המקדש, ומחג השבועות עד חג הסוכות היו מקריבים את הביכורים.

"חג הקציר", חג השבועות מכונה גם חג הקציר מחמת שהחג חל בעיצומו של עונת הקציר.

עצרת – חג השבועות נקרא עצרת, שמשמעותו סיום והפסקה, על שם שחג השבועות הינו סיום לחג הפסח וספירת העומר, שמחג הפסח מתחילה תקופה של ספירת העומר, וזה תקופה אחת ארוכה על לחג השבועות – עצרת.

מתן תורה – כפשוטו על שם שביום זה ניתנה התורה לעם ישראל.

חג השבועות – על שם השבועות של ספירת העומר, שחג השבועות הינו סופם וסיומם של השבועות הנספרים, והוא מטרת הספירה לבוא ליום זה מוכן.

מנהגי חג השבועות

ישנם מנהגים רבים ביום זה,

נוהגים לאכול מאכלי חלב ודבש, מחמת שהתורה נקראת "דבש וחלב תחת לשונך", וביום זה יום מתן תורה אוכלים חלב ודבש לזכר מתיקות ונעימות התורה.

נוהגים להישאר ערים בכל ליל החג, ובכך לתקן את חטא בני ישראל, שבלילה שקדם למתן תורה, וכשהגיע זמן מתן תורה נותרו ישנים, והקב"ה הצטרך לעוררם על ידי הקולות וברקים, ולכן לתקן זאת נותרים ערים בליל שבועות.

קישוט הבית – נוהגים לקשט את הבית בפרחים, זכר לכך שהר סיני במתן תורה התמלא בפרחים ועצים נאים, וביותר נוהגים לקשט את בתי הכנסיות שבהם נמצא ספר התורה.

מגילת רות – נהוג ביום חג השבועות לקרוא את מגילת רות, מחמת שביום זה נפטר דוד המלך עליו השלום, שהוא מצאצאי רות, וכל מגילת רות הייתה להגיע ללידתו.


שיעור הכנה מיוחד לכבוד חג השבועות מעמד האמונה מפי מו"ר הרב עוזיהו אלכורת שליט"א
מתן תורה – יום בו כלל ישראל חנו כנגד ההר, באחדות איתנה, באמונה שלמה.
בשיעור זה נלמד כיצד לשאוב את כוח האמונה של יום מתן התורה לחיינו.

נגישות