הלכות חנוכה

הלכות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה

 • עיקר מצוות החנוכה הוא להדליק נרות בכל לילה של החג, מליל כ"ה בכסלו עד ליל ב' או ג' בטבת, תלוי אם החודש מלא או חסר.
 • המנהג המקובל הוא להדליק נר אחד בליל הראשון, ולהוסיף נר בכל לילה, עד שבליל האחרון מדליקים שמונה נרות. כך שסך הכל מדליקים 36 נרות בחנוכה.
 • הנרות יכולים להיות משמן או משעווה, אבל יש להעדיף שמן זית, זכר לנס השמן של המנורה במקדש.
 • נרות חנוכה צריכים להיות מונחים במקום שנראה לעין, כדי לפרסם את הנס.

המקום המועדף הוא בפתח הבית או החדר, מצד שמאל של המזוזה. אם אין אפשרות להניח את החנוכיה בפתח, אפשר להניחה בחלון שפונה לרשות הרבים, או במקום גבוה בתוך הבית.

 • זמן ההדלקה הוא משקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק, כלומר עד שאין עוד עוברים ברחוב. אם לא הספיק להדליק בזמן זה, אפשר להדליק עד חצות הלילה. אם לא הספיק להדליק עד חצות, אפשר להדליק עד שיעלה השחר, אבל בלי ברכה.
 • סדר ההדלקה הוא משמאל לימין, כלומר מוסיפים את הנר החדש בצד שמאל של המנורה, ומדליקים מימין לשמאל, כלומר מהנר החדש לישן.

יש להדליק את הנרות בעזרת השמש, שהוא נר נוסף שמונח בצד או למעלה מהחנוכיה, ומשמש להאיר את הנרות אם הם כבו, והוא המתיר כביכול להנות מאור הנרות – כי נהנים מאורו.

 • ברכות ההדלקה הן שלוש בליל הראשון, ושתיים בשאר הלילות. הברכות הן: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה (רק בליל הראשון).

אחרי הברכות, אומרים הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא להאיר אותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך.

 • הנרות צריכים להיות דולקים לפחות חצי שעה, ואסור להשתמש באורם לכל צורך, אלא לראותם בלבד.

אמירת הלל ועל הניסים

 • בימי חנוכה, אנחנו מודים לה' על הניסים שעשה לנו, ולכן אנחנו אומרים את ההלל השלם בתפילת שחרית מדי יום.
 • בתפילת שמונה עשרה בכל תפילות ימי החנוכה, אומרים 'על הניסים' בברכת 'מודים'.
 • אם אדם שכח לומר על הניסים בתפילת שמונה עשרה, ונזכר עוד באותה ברכה, לפני שאמר שם ה' של חתימת הברכה, הוא חוזר ואומר על הניסים.

אם הוא נזכר אחרי שאמר שם ה' של חתימת הברכה, הוא אינו חוזר, אלא אומר נוסח מיוחד בסוף התפילה, אחרי אלוקי נצור.

אם הוא נזכר אחרי שסיים את התפילה, הוא אינו חוזר ואינו אומר כלום.

 • וכן אומרים 'על הניסים' בברכת 'נודה לך' שבברכת המזון.
 • אם אדם שכח להגיד על הניסים בחנוכה, ונזכר עוד באותה ברכה, לפני שאמר שם ה' של חתימת הברכה, הוא חוזר ואומר על הניסים.

אם הוא נזכר אחרי שאמר שם ה' של חתימת הברכה, הוא אינו חוזר, אלא אומר נוסח מיוחד בברכות הרחמן.

אם הוא נזכר אחרי שסיים את הברכת המזון, הוא אינו חוזר ואינו אומר כלום.

נגישות