ווארט לפרשת שבוע – וארא

ווארט לפרשת שבוע

מידה כנגד מידה – עשרת המכות

אומר המדרש תנחומא, עשר מכות כולן מידה כנגד מידה:

דם, למה הביא עליו דם? לפי שלא היו מניחין בנות ישראל לטבול מטומאתם, כדי שלא יהיו פרין ורבין.

צפרדעים למה הביא עליהם? מפני שהיו משתעבדין בישראל ואומרים להן: הביאו לנו שקצים ורמשים, לפיכך "ותעל הצפרדע".

כינים למה? ששמו את ישראל מכבדי חוצות ושווקים, לפיכך נהפך עפרם לכנים, והיו חופרין אמה על אמה ולא היה שם עפר, שנאמר: "כל עפר הארץ היה כנים".

ערוב למה? שהיו המצרים אומרים לישראל: צאו הביאו לנו דובים ואריות, כדי להיות מצירין בהם. לפיכך הביא הקדוש ברוך הוא עליהן חיות מעורבבות, שנאמר: "ויבא ערוב כבד", דברי רבי יהודה. רבי נחמיה אומר: מיני צרעין ויתושין. ונראין דבריו של רבי יהודה.

דבר למה? מפני ששמו את ישראל רועי בקר ורועי צאן, ורועי גמלים בהרים ובקעות ובמדברות, כדי שלא יפרו וירבו. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אני אביא לכם רועה יפה, שנאמר: "הנה יד ה' הויה" וגו'.

שחין, מפני ששמו את ישראל לחום להם חמין ולצנן להם צונן, לפיכך לקו בשחין, שלא יכלו ליגע בגופן.

ברד, מפני ששמו את ישראל נוטעי גנות ופרדסים ואילנות וכרמים. לפיכך הביא עליהן ברד ושבר אילנותיהן, שנאמר: "ויהי ברד".

ארבה למה? מפני ששמו את ישראל זורעי חטין ושעורים, לפיכך הביא עליהן ארבה, יאכלו כל מה שזרעו להם ישראל.

חושך למה? יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאין לפניו משוא פנים, והוא חוקר לב ובוחן כליות. לפי שהיו בישראל פושעין שהיה להם פטרונין מן המצרים, והיה להם שם כבוד ועושר ולא היו רוצין לצאת ממצרים. אמר הקדוש ברוך הוא: אם אני אביא עליהן מכה פרהסיא וימותו, יאמרו המצרים: כשם שעבר עלינו, כך עבר עליהן. לפיכך הביא על המצרים את החשך שלושה ימים.

שבת שלום

נגישות