ויהי למחרת…

עוד תחת הרושם הכביר של המעמד הגדול, מעמד ' ונכתב בספר', הלכו הבחורים מחיל אל חיל, והקימו הם בעצמם ארגון מסירת 'חבורה', שמספר בחורים יושבים יחדיו ואחד מוסר להם שיעור על הסוגיא הנלמדת, כשכל שבוע מתחלף ה'עילוי' המוסר את ה'חבורה'.

השבוע האחרון מסר את ה'חבורה' הבה"ח נתן סולימני ני"ו, שמסר חידושי תורה נפלאים על הסוגיא הנלמדת.

במסירת ה'חבורה' השתתף, ר"מ הישיבה גדולה, המסור לבחורים בכל מאודו, הרב יוסף מושקוביץ שליט"א, שהשתתף על מנת לכוון ולהדריך את הבחורים בצורת המסירה, והכנת ה'חבורה'.

 

 

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי