‘ויהי למחרת’

ויהי למחרת…

עוד תחת הרושם הכביר של המעמד הגדול, מעמד ‘ ונכתב בספר’, הלכו הבחורים מחיל אל חיל, והקימו הם בעצמם ארגון מסירת ‘חבורה’, שמספר בחורים יושבים יחדיו ואחד מוסר להם שיעור על הסוגיא הנלמדת, כשכל שבוע מתחלף ה’עילוי’ המוסר את ה’חבורה’.

השבוע האחרון מסר את ה’חבורה’ הבה”ח נתן סולימני ני”ו, שמסר חידושי תורה נפלאים על הסוגיא הנלמדת.

במסירת ה’חבורה’ השתתף, ר”מ הישיבה גדולה, המסור לבחורים בכל מאודו, הרב יוסף מושקוביץ שליט”א, שהשתתף על מנת לכוון ולהדריך את הבחורים בצורת המסירה, והכנת ה’חבורה’.

 

 

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.