parallax background

ז' אדר – יום פטירת משה רבנו

ז' באדר


הפיל פור הוא הגורל

כשהמן הרשע רצה ללכת בדרכי סבו, עמלק הרשע, ולהשמיד ולהרוג ולאבד את היהודים, "הפיל פור הוא הגורל" עשה הגרלה בין התאריכים, על מנת לבחור תאריך ראוי להוציא את תוכניתו אל הפועל, ובתחילה הגריל בין החודשים, ואז עלה בידיו חודש אדר, ושמח בלבבו מאוד מחמת שבכל החודשים יש ליהודים חג ומועד, זכר לנס שעשה עימם ה', ואילו בחודש זה – חודש אדר – אין להם שום חג, ויותר מכך בחודש זה נפטר מושיעם של ישראל, בז' באדר נפטר משה רבינו זכותו יגן עלינו.

יום המסוגל

מספרים חכמינו זכרונם לברכה, שדבר אחד חמק מידיעתו של אותו רשע, שלא רק נפטר בחודש זה משה רבינו אלא גם בו נולד, ולכן בזכות זה ניצלו ישראל, כמו שאומר רש"י שם בגמרא "כדאי היא הלידה לכפר על המיתה", שלידתו של משה השפיעה שפע בעולם שהוא ראוי לו להגן על עם ישראל, ולהשפיע עליהם שפע גדול.

לידתו של משה לא לחינם מגינה היא על ישראל, ולא סתם בכוחה להשפיע רוב טובה, אלא כמו שמתארת התורה על לידתו של משה, כשנולד משה רבינו "ותרא אותו כי טוב הוא", ומבארים חז"ל שהבית כולו התמלא באורה, ומובן מאליו שאור זה אינו אור רגיל אלא אור מיוחד ורוחני, אור של שפע מיוחד שירד באותו יום לעולם.

ואור זה אינו רק שפע על משה רבינו בעצמו, ומניין? מלהבדיל אלף אלפי הבדלות פרעה הרשע, שכשחלם חלום בלילה וחכמיו פתרו לו אותו "שבע בנות תוליד, שבע בנות אתה קובר", לא הסכים הרשע לקבל את דבריהם, ומדוע? מכיון שמנהיג ואדם כללי ששייך לציבור אז כל מאורעותיו אינם לעצמו, אלא שייכים לכל הציבור שאותם הוא משרת, ולכל אלו שהינם תחת חסותו.

כך גם משה רבינו אותו שפע שירד עימו כאשר נולד, אין זה שפע למשה לבדו, אלא שפע לכל הקשורים אליו לדורי דורות, שפע של טוב, של גאולה…

נגישות