חינוך ילדים – מטרת החינוך

חינוך ילדים

מטרת החינוך

מטרת החינוך איננה האדרת הכבוד המשפחתי.

השער לעולם החינוך, הוא ההכרה הברורה, מהי המטרה שלשמה אנו

באים לחנך!!

ולמה זה כל כך חשוב?

היות ולעתים מעורבים בהתנהלות החינוכית שלנו גורמים שאינם קשורים כלל למצות החינוך – אלא לפניות אישיות של המחנך.

פעמים רבות ההורים 'מחנכים' – כועסים או מענישים – רק כי "לא נעים"… או מהחשש של "מה יגידו"… ההורים פשוט מפחדים שהתנהגות ילדם תגרום להם בושה…

הורים אלו חוששים שאנשים עלולים להצביע על בנם ולומר: "אהה, ילד

זה הוא ממשפחה פלונית. אם אלו הפירות, מי יודע מהו העץ…". כשאותם הולכי רכיל מסתמכים על מאמר חז"ל: "שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה". מה שהילד אומר בשוק – ודאי שמע מאביו או מאמו…

וכאשר שיקולי ההורים בעולם החינוך מוטים מחששות כאלה, אזי לא

הרצון להיטיב לילד ולחנכו מנחה את דרכם, ולא לזה בשם 'חינוך' ייקרא *

אפשרות נוספת של נגיעות אישיות העלולות להיות מעורבות בחינוך,

היא שאיפת ההורים שילדיהם ימשיכו את דרכם, בין דרך רוחנית בין דרך גשמית, עיסוק כלשהו וכדו'.

וזה אסור! אסור להורים לחנך את ילדיהם רק בשל כך שעליהם תהיה

גאוות המשפחה, והם 'דור ההמשך'… אם זהו המבט, אם זוהי ההשקפה

של ההורים – ידעו נאמנה שאין הם עוסקים בחינוך, אלא אדרבה, מזיקים לילדיהם ופוגעים בחינוכם!

בראש ובראשונה עלינו להבין את מטרת החינוך. ללא הכרה ברורה בטיב המטרה וללא הכנה נכונה אנו עלולים לשגות, חלילה, ולנקוט באמצעים שאינם נכונים.

מאחר והכל תלוי בהשקפתנו על חינוך הילדים!

המטרה היא קיום מצות ה' שנחנך את ילדינו!

ובכן:

חינוך הילדים הוא פשוט אחת ממצות ה'!!!

חד וחלק!

ככתוב בתורה: "ושננתם לבניך".

כמובא בכתובים: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה".

וכן כתוב: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו

דרך ה'".

לולא המצוה שנצטווינו, אין שום הבדל בינך לבין השכן לגבי חובת

החינוך!!

הילדים, הם פקדונות אשר הפקיד ה' יתברך בידינו. מצווים אנו לחנכם,

ולדאוג שישמרו דרך ה' "לעשות צדקה ומשפט". מוטלת עלינו האחריות

לחנכם למצות, למידות טובות, ולהשקפות תורניות אמיתיות.

שונה היא מצות החינוך משאר המצות. בשאר המצות אנו עולים מדרגה

לדרגה בתהליך ובשלבים, לאורך כל ימי חיינו. ואם כרגע איננו בשלים לעלות לדרגה מסויימת בקיום המצוה – תידחה דרגה זו לזמנה המתאים.

 אבל באשר לחינוך הילדים שומה עלינו ההורים להשתדל עד היכן שידנו משגת.

נגישות