יום הכיפורים

יום הכיפורים

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

ב-י' לחודש תשרי, מקיימים עם ישראל את יום הכיפורים, שהוא יום קדוש ביותר לעם ישראל, ותכליתו כלשון הפסוק, " כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו", שיום זה הינו יום סליחה ומחילה.

הקב"ה ברחמיו העניק לישראל את יום הכיפורים, למען ישובו בתשובה על כל מעשיהם, והוא ברחמיו יקבל את תשובתם, ולמרות שבכל השנה יכול כל יהודי לשוב בתשובה, יום זה הוא מסוגל ביותר לתשובה, עד שאמרו חז"ל שעצמו של יום מכפר, ואם יהודי התענה וצם, כבר נחשב לו לכפרה.

בשל קדושתו של יום זה, עם ישראל מתנזר מאכילה ושתיה, ומתענים מהערב שלפני עד הערב של אחרי יום כיפור, ואין צום זה מטעם אבילות או צרה, אלא לרוב קדושתו של היום, ולכן נמנעים אף משאר תענוגות הגוף, כרחיצה וסיכה, ונעילת הסנדל.

ביום כיפור אף מחל ה' לעם ישראל בעברו, על חטא קשה מאוד, חטא העגל, שביום זה ירד משה רבינו עם הלוחות השניות, וזה מסמל את גודל הפיוס של ה' יתברך עם עם ישראל.

מנהגי ערב יום הכיפורים

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

נגישות