יש סיום מסכת. ויש סיום ש"ס…

ש"ס בבלי, הספר העמוק ביותר בעולם, לא רק לטענת יהודים דתיים, אלא אפילו כאלו שרחוקים משמירת התורה והמצוות, ולא אלו בלבד אלא גם חכמי הגויים, כמו למשל, המלך תלמי השני מעריץ החכמה שביקש לתרגם את התורה, כולם מאמינים שבתורה יש חכמה אין סופית, עמוקה היא מיני ים, וממילא גם יש רבות להתייגע להבינה…

והנה קם לו אברך צעיר לימים, שזכה לשקוד על דלתי התורה זה שנים ספורות, ועורך סיום על כל הש"ס, לא מסכת בודדת, שגם זה דבר גדול בודאי ועצום, אלא על המסכתות כולם, שזה תוצאה של שנים רבות של עמל, של לימוד מסכת ועוד אחת.

הסיום נערך בשמחה וחדווה, באולם שמחות כיאה וכיאות לאירוע משמח כזה, עם סעודת מצווה מפוארת ועשירה, כמאמר הגמרא בשבת דף קי"ח ע"ב "אמר אביי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתא, עבידנא יומא טובא לרבנן" (תרגום: אמר אביי שכשאני רואה תלמיד חכם שגומר מסכת, אני עושה יום טוב לרבנן), וזה נאמר על מסכת אחת, כל שכן שתלמיד חכם גומר את הש"ס כולו, יש לעשות יום טוב לרבנן…

 

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי