יראת האב – שיעור ו'

לשמוע בקול האב עניינו משמעת, ואינו שייך כלל למוראו של אב. מצוות עשה של יראת האב, שהילד מצווה על כך, אין היא נקנית על ידי עונשים, אלא נגזרת מהתנהגותו של האב.

למסירת פדיון נפש
נגישות