מה כבר שווה שמירת השבת שלי???

מעשה ביהודי שהתמרמר על רוע מצבו הרוחני באוזני
הרבי הקדוש רבי בונם מפשיסחא זי"ע ותמה בין היתר:
"מה כבר מוסיף אני בכך שאני שומר שבת. אני נזהר שלא
לעשות מלאכות ומקיים את מצוותיה. אבל מה. וכי יש ערך
כלשהו לשמירת השבת שלי? וכי יש ערך כלשהו למצוות
שלי? מצוות פשוטות ונטולות כוונה ורגש של אדם פשוט
שבפשוטים!"

החזירו הרבי רבי בונם:
"ואם אתה, במצבך ובדרגתך, תחלל חלילה שבת במזיד
ובפרהסיה. ולו חילול שבת פעוט. תכתוב כמה אותיות או
תעשה קשר. מה יהא דינך?"
התשובה ברורה: על פי התורה היהודי הזה חייב מיתה.
וזאת למה? כי הוא פגם בעולמות העליונים בכך שעבר
את העבירה ועליו למות כדי לכפר את עוונו הגדול.
העיר הרבי רבי בונם אל ליבו, לאמור:
"כשם שאתה מאמין שכשאתה חוטא, אתה פוגם
פגם בעולמות העליונים ואתה מבין שלמרות שאתה איש
פשוט, החטא נחשב לחטא, עד שאתה מתחייב מיתה. כך
תבין גם תבין עד כמה חשובה היא שמירת שבת, ולו הקלה
והפשוטה ביותר, לפני הקב"ה. כמה היא פועלת במרומים.
כמה עוצמתית היא".
ובלשונו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע: "אם
אתה מאמין שיכולין לקלקל – תאמין שיכולין לתקן!"
למסירת פדיון נפש
נגישות

אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ 

הלכות, מנהגים, ותכנים מיוחדים לחנוכה, בשולחן האתר

מובא בשולחן ערוך ובספרי הקבלה
כי בימי החנוכה יש ליתן ‘מעות חנוכה’ לצדקה,
בכך מתעלה ומתעצם מצוות נר החנוכה של המדליק,
ונרו מאיר בכל העולמות לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.