מה כבר שווה שמירת השבת שלי???

מעשה ביהודי שהתמרמר על רוע מצבו הרוחני באוזני
הרבי הקדוש רבי בונם מפשיסחא זי"ע ותמה בין היתר:
"מה כבר מוסיף אני בכך שאני שומר שבת. אני נזהר שלא
לעשות מלאכות ומקיים את מצוותיה. אבל מה. וכי יש ערך
כלשהו לשמירת השבת שלי? וכי יש ערך כלשהו למצוות
שלי? מצוות פשוטות ונטולות כוונה ורגש של אדם פשוט
שבפשוטים!"

החזירו הרבי רבי בונם:
"ואם אתה, במצבך ובדרגתך, תחלל חלילה שבת במזיד
ובפרהסיה. ולו חילול שבת פעוט. תכתוב כמה אותיות או
תעשה קשר. מה יהא דינך?"
התשובה ברורה: על פי התורה היהודי הזה חייב מיתה.
וזאת למה? כי הוא פגם בעולמות העליונים בכך שעבר
את העבירה ועליו למות כדי לכפר את עוונו הגדול.
העיר הרבי רבי בונם אל ליבו, לאמור:
"כשם שאתה מאמין שכשאתה חוטא, אתה פוגם
פגם בעולמות העליונים ואתה מבין שלמרות שאתה איש
פשוט, החטא נחשב לחטא, עד שאתה מתחייב מיתה. כך
תבין גם תבין עד כמה חשובה היא שמירת שבת, ולו הקלה
והפשוטה ביותר, לפני הקב"ה. כמה היא פועלת במרומים.
כמה עוצמתית היא".
ובלשונו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע: "אם
אתה מאמין שיכולין לקלקל – תאמין שיכולין לתקן!"
נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי