מה ניתן ללמוד מהסביבון?

1. "לרמז לנו, שאין דבר נעשה כאן בעולם ללא שיכריזו עליו מלמעלה – כמו שאי אפשר לאדם להחליט לאיזה צד יפול הסביבון. ואף אם יסובב את הסביבון בכל כוחו, גם לא יועיל לו דבר, ורק דבר אחד 'ירוויח', שיצטרך הסביבון להסתובב עוד סיבובים רבים, בכדי להגיע אל מקומו הנגזר עליו". באותו אופן בורא עולם מכתיב את חיינו: "אין ביד האדם לשנות אפילו כמלא נימא את מה שנגזר עליו , וכל הריבוי בהשתדלות רק יגרמו לו שיסתובב עוד סיבובים רבים עדי בואו אל המנוחה ואל הנחלה".

2. "כשם שהסביבון מסתובב למטה רק על ידי הסיבוב למעלה, כך היא הנהגת העולם, שכל מה שמסתובב כאן למטה – מסובב על ידי שוכן מעלה".

3. "כפי שיסובב עצמו פנימה אל הבורא יתברך שמו, כך יזכה לסובב עצמו מסבך צרותיו החוצה".

4. בספר "בני יששכר" מובאים דברים נפלאים אודות המשחק בסביבון: "ובזה תבין מנהג אבותינו תורה, אשר המנהג בימי חנוכה משחקים הנערים בחתיכת עץ מרובעת ועליו ב-ד' קצותיו חקוקין אותיות גשנ"ה בפירוד אות אחת לכל רוח. והעץ הזה מתגלגל על נקודת קוטב האמצעי, להורות שהמלכויות הללו המרומזים בתיבת גשנ"ה דהיינו, רומי, בבל, יון, מדי, שהמה מנוגדים ל-4 כוחות שבאדם: כח גופני, כח שכלי וכח נפשי, ומלכות הרביעית כולל הכל- ר"ת גשנ"ה. הנה כולם סובבים על המרכז נקודה האמצעית, הם ישראל-המאחדת הקצוות, ע"כ הקצוות סובבים על המרכז וכולם יתבטלו אל המרכז ואז יהפוך אל העמים שפה ברורה".

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי