לקראת המעמד השנתי "ונכתב בספר" שעל ידי מכון 'לחדד השכל', שבו מחולקים לבחורי ישיבתנו 'ישיבת מוהר"ן' הספרים שנכתבו על ידי הבחורים בעצמם, בעמל וביגיעה מופלאה במשך שנת תשע"ז החולפת, מן הסוגיות הנלמדות במסכת שבת, וכן מקבלים בו הנבחנים על מסכת זו שקלא וטריא תעודות הוקרה והצטיינות, עלו הבחורים לעיר משוש כל הארץ ירושלים עה"ק, אל ביתו נאווה קודש של אחד ומיוחד מחשובי זקני אנ"ש, הגה"צ הרב יעקב מאיר שכטר שליט"א, להתברך מפיו לרגל המעמד.

הגרי"מ נשא דברי חיזוק בפני הבחורים, "הזמן הראוי ביותר הוא דווקא ערב ימי החנוכה שהם ימי הלל והודאה, וכשהבחורים הרואים את פרי בכוריהם בימים אלו הרי היא חנוכת מזבח של ממש".

בראות הגה"צ שליט"א את הספרים בידיהם, הביע את התפעלותו שבדור כמו שלנו ישנם בחורים, מצעירי אנ"ש,  העמלים בתורה עד כדי כתיבת ספרי חידושים  בעומק הסוגיות והוצאתם לאור העולם, ובירך את הבחורים כל אחד באופן אישי שיזכו להמשיך הלאה לעלות במעלות התורה ויראת שמים.

במעמד השתתפו הרבנים החשובים המג"ש הרה"ג הרב יוסף מושקוביץ' ראש מכון 'לחדד השכל' שליט"א, המג"ש הרב אברהם רובינפלד שליט"א, ומנהל הישיבה הקטנה הרה"ג שבתאי גולדשמיט שליט"א אשר זכו אף הם להתברך מפי הגרי"מ

 

 

נגישות