מעמד כבוד התורה בישיבה דחסידי ברסלב מוהר"ן

בנשיאות הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

 

44 חתני תורה!!!


בימי החנוכה הקדושים, התקיים המעמד האדיר לכבודה של תורה, ולומדיה, אשר למרות תהפוכות השנה התייגעו בישיבה ובבית, בסגר ובהגבלות וחיברו ספרים מלאים בחידושי תורה נפלאים, נבחנו מסכתות ע"פ, ושקדו ביראת ה' יום וליל.

לפני המעמד עלו החתנים לביתו של שר התורה הגאון האדיר ר' חיים קנייבסקי שליט"א, ולמעמד סיום הש"ס על ידי אחד החתנים, הגאון התרגש לראותם והאציל עליהם מברכותיו כי יזכו לסיים כולם את הש"ס.

ואכן רבים מאותם בני העליה צעירים קרובים לסיום הש"ס בקרוב בסייעתא דשמיא.

בצאתם מן הקודש קיבלו מיין הסיום שנמזג לתוך עשרות בקבוקים, אותם חילק נשיא הישיבה במעמד הגדול.

בבוקרו של יום המעמד התקיימו סעודות סיום כיד המלך לעמלי התורה, לאחר שכמה צורבים צעירים ערכו סיום על כמה מסכתות.

לאחר מכן התאספו יחדיו ההורים והתלמידים למעמד הגדול, מעמד כבוד התורה תשפ"א, שהתקיים בהיכל הכולל שע"י מוסדות חיי עולם, שם העלו הרבנים הגאונים שליט"א על נס, את פועלם העצום של התלמידי חכמים, שהתמסרו אל התורה למרות כל המצבים והניסיונות הקשים שעברו על עם ישראל, ונתנו שבח והודאה לה', על שהישיבות הקדושות המשיכו להתקיים כל הזמן, מקרוב ומרחוק, ולא פסקה ישיבה אפי' לא יום אחד. וב"ה כולם בריאים ושלמים. כשכל חתן מקבל ש"ס מהודר, ותמונת ענק ממעמד הסיום בביתו הקדוש של ר' חיים שליט"א. מלבד שאר ספרי קודש.

בעיצומו של המעמד נאם הגה"ח ר' יצחק דוד אלתר שליט"א בן האדמו"ר בעל הפני מנחם מגור זצוק"ל, בנאומו שיבח את עמלי התורה על יראת ה' הנסוכה על פניהם, עד כי כל רואיהם מעידים על רוב עמלם בתורה ובחסידות לשם שמים. וקישר את הדברים לנס החנוכה בו ברור לכולם כי רק חפצי נצח הפך תרבות יוון המהללים את הגוף, שווים וחשובים.

באותה שעה זכינו לשמוע את המשא המרכזי מאת מורינו נשיא הישיבה הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, הנושא על שכמו את כל משא הישיבות הקדושות יחד עם שאר מוסדותיו, ברוח ובגשם, בעצה ובברכה. בו סיפר כי הוא רואה מקרוב את הבחורים היקרים, וזה התענוג הגדול ביותר שלו, לראות את החלום הגדול להקים דור של חסידי ברסלב עובדי ה', היודעים ללמוד בעיון רב כאילו היו בפונביז' או סלבודקא, קורם עור וגידים ע"י הישיבות הקדושות הללו, בהם רבנים גאונים מלמדים את עומק העיון בדרגה אחר דרגה, ולאחמ"כ התלמידים זוכים לחבר לבד חיבורי סוגיות בעומק העיון. ומתוך קורת הרוח המרובה בירך את תלמידי הישיבה והוריהם כי ימשיכו לרוות רק נחת מבניהם היקרים.

משפיע הישיבה הגה"ח ר' ישראל מאיר ברנר שליט"א סיפר ברוב רגש על שאלה שנשאל ע"י אחד המסיימים, האם זה לא גאווה, לסיים, לכתוב ספר ולקבל כבוד על כך, והשיב שאת אותה שאלה הוא שאל לפני שנים רבות את העובד ה' המפורסם, ר' שמואל שפירא זצ"ל, כשחיבר ספר מחידושיו, ור' שמואל ענה לו, חס וחלילה, להפך, קיום ולימוד התורה תלוי בהוספת עוד ועוד ספרים וחידושים. עוד הוסיף, כי זה שמירה רוחנית נפלאה, להתאמץ בעמל רב, לזקק את החידושים ולבנותם לתלפיות. ובירך את כלל המסיימים, ההורים וצוות הישיבה, כי אור החנוכה אור התורה ימשיך לשגשג, יחד עם תורות רביה"ק ואורחותיו.

המעמד הרים אותנו טפחיים מעל הקרקע להתחזק בעמל התורה בעיון וביראת שמים, כי רק כך ננצח את היוונים הרוצים לבלוע חלילה את נפשות ישראל היקרים, ורבים חדשים הצטרפו להגדיל תורה ולהאדירה.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי