מעשה מזבוב ועכביש א'

רבי נחמן היה עורך נסיעות נעלמות ונשגבות, שאיש לא יוכל לעמוד על סודם, ובחזרה מאחת מנסיעותיו סיפר את המעשה הזו. ובנסיעה זו נסע רבינו עם אחד ממשמשיו, ורבינו היה נדמה לסוחר והמשמשו לאדמו"ר, ובתחילת המעשה ענה ואמר "תאמרו שאספר לכם הכל ותוכלו להבין?" דהיינו שמעשה זה עמוק הוא מאוד.

והמלך המדובר בסיפור היו עליו מלחמות כבדות מאד וכבש אותם, והוא מכיוון שהבין שכל הזמן ישנן מלחמות כבדות, שכל הזמן הוא נמצא במלחמה ומשום כך תמיד היה מוכן למלחמה ועל כן היה מנצח, ובזה מרומז לענין עבודת היהודי, שצריך להזכיר לעצמו בתמידות שהוא נמצא במלחמה הקשה, ולהיות תמיד עומד הכן לכל נסיון שלא יבוא, ומי שנלחם תמיד הוא מנצח. ולמעשה לא משנה באמת מה היא התוצאה הנראית לעין. וכן הוא בספר הזהר הקודש 'מאן נצח [מי הוא המנצח] מאן דאחיד מנא דקרבא בידיה [מי שמחזיק כלי הקרב בידו]' שכל עוד שנלחמים, מנצחים!

ומספר רבינו, שהמלך היה עושה בכל שנה סעודה גדולה, ושם היו עושים כל מיני עניני צחוק, והיו צוחקים מכל האומות, וכתוב ברמזים שיום זה הוא 'ראש השנה', ומה שביום זה עושים עניני צחוק הוא משום שמי שבא מוכן ליום הדין שהוא ראש השנה, הוא צוחק על המקטרגים, ולהיפוך, מי שלא בא מוכן אזי המקטרגים צוחקים עליו.

וסיבת הצחוק היא, שהרי למעשה כל אדם יכול לעמוד בכל הנסיונות, אלא שהיצר הרע עושה לאדם דמיון כזה כאילו זה מאוד מאוד קשה, ואי אפשר לעמוד בזה וכו', ממש אונס גמור ה' ישמור… אך באמת האדם המפוקח שרואה מחזה שכזה מן הצד ב'עינא פקיחא', הרי זה ממש מעורר גיחוך. ולדוגמא, כאדם שיכור מיין שמנסה להרים את רגלו כדי לעלות למדרכה שברחוב, והוא מבקש מכולם עזרה שירימו אותו, כי הוא חושב שהמדרכה הזו היא ממש ממש גבוהה, אך באמת ברור הוא לעין כל שהדבר הנצרך לזה השיכור כדי לעלות למדרכה הוא רק להתפקח מיינו, ולהביט במציאות, שזוהי רק מדרכה נמוכה. וזהו פשר הצחוק הנ"ל.

ועל כן עלינו לזכור תמיד, שכל מעשיו ותחבולותיו של היצר וחיילותיו היא להשכיח מאיתנו את הכח שנתן לנו הקב"ה להתמודד ולהתגבר על כל הנסיונות והמניעות, וכלשון רבינו בשירו הנעים (המודפס בתחילת הספר לקוטי מוהר"ן) "…ואל תהיה כפיל הגדול וכגמל אפילו כשמשכהו בחטמו העכבר לא יבעט בו, וכל זה מחמת שטות שאין יודע מכחו…", שאף על פי שהוא כזה פיל גדול וחזק, אף על פי כן מי שמנהיג אותו ולוקח אותו ממקום למקום הרי זה עכבר קטנטן. וזו היא כל עבודתו של היצר הרע. אמנם האיש הישראלי עבודתו היא להפך הקערה בחזרה, ולהתחזק ולהתגבר בתוקף גדול מאד מאד, בעובדין למעשה ובעיקר בתפילה, שיזכה לצאת מהדמיון הגדול ולהכיר בכוחו הגדול הטמון בו ולזכות להוציאו מן הכח אל הפועל, ולא להתבלבל מכל מיני מחשבות של קטנות, ש"אני לא יכול", ו"כבר עברתי את הגיל", אלא תמיד להתחדש מחדש ולהתחיל מהתחלה, ולזכות להאמין בה' שהוא תמיד 'מלך עוזר ומושיע' ונותן כח אין סופי לבאים להטהר ולחסות בצלו, ועל ידי כך זוכה לדלג מעל משוכות המדמה ולהסתכל בעין פקוחה ובראיה ברורה ולהיות מהזוכים לעולם הבא.

 

[addtoany]
נגישות