מעשה ממלך וקיסר ט"ו – גזלנים

גזלן, אומר רבי נתן, עניינו 'לדחוק את השעה'.

כי למעשה, אם לא נגזר שיגיע לאדם ממון, אז לא יגיע אליו, לא משנה מה שיעשה, ואם לבסוף כן הגיע, אז בוודאי זה היה מגיע בכל מקרה. אך הגזלנים רוצים כמה שיותר בקלות, כאן ועכשיו, ויהי מה!

יסוד זה של דחיקת השעה של הגזלנים הוא כל כך אמיתי, שמשתמשים בו אפילו לענין בירור בדין תורה. והוא ממש"כ בדברי הרא"ש [מגדולי פוסקי אשכנז הראשונים] גבי דין ספינה שהיתה מונחת בנהר, וב' אנשים טוענים לפני הדיינים, זה אומר 'כולה שלי' וזה אומר 'כולה שלי', ואין להם ראיות לדבריהם, ואף אחד לא מוחזק, פסק הדין הוא 'כל דאלים גבר', פי' מי שמרביץ יותר חזק הספינה שלו! לכאורה איזה מין בירור זה? ואם הגזלן הוא איש בריון, ובעל הספינה חלשלוש. אלא שחז"ל יודעים שהגזלן אין לו כח להתאפק, אלא רוצה להשיג את הממון בקלות, וברגע שידרש למאמץ מוגבר מצדו, יפרוש. [ולעומת זאת הבעלים שהממון שלו בוודאי ימסור נפשו יותר ויותר]

*

ערב שבת, ניחוחות של סירים מהבילים מתבשילי שבת המתחממים טרם הנחתם על הפלאטה, בעל הבית מתכונן לקיים מצווה המובאת בדברי הפוסקים לטעום מהתבשילים לכבוד השבת, לראות אם מתוקנים הם כראוי, אך דא עקא, הטעימה נהפכת לה לסעודת ביניים, בעצם הכל פה טעים להפליא…

את סעודת ליל שבת הוא יגמור בכזית לחם, לצאת ידי חובה…

*

הגזלן הזה מסתתר בכל אחד ואחד, כל הנאה שאדם גונב, טרם זמנה, לא מתאפק, זה גזלנות!

ומה שצריך זה להתחנך באמונה, שהרי בני אדם בדרך כלל כשלא מתאפקים זה בגלל ש'אולי אח"כ לא יהיה…', אבל אם יבין שהנאה זו תגיע לו בוודאי, ובהיתר, [כמו שנתבאר], יוכל להשהות עצמו.

נגישות