מעשיות מצרים (א)

מעשיות מצרים (א)

המטה והתנינים

"כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת". מיד "וישלך אהרן את מטהו ויהי לתנין". אמר פרעה: כך כוחו של אלוהיכם?!? מכאן יוצאים כשפים לכל העולם… "ויקרא גם פרעה" קרא לנערים ולתינוקות בני חמש בני ארבע שנים, "וישליכו איש מטהו". לכך כתיב: "גם פרעה", שלא קרא תחילה לחכמים ולמכשפים.

אמרו רבותינו זכרונם לברכה: נס גדול נעשה במטה. שאילו בלע תנין את התנינים, כך דרך התנינים לבלוע זה את זה. אלא אחר שנעשה מטה, דכתיב: "ויבלע מטה אהרן את מטותם". ואילו היה עושה אדם מכל אותן המטות שהשליכו ונעשו תנינים, היו יותר מעשרה חבילות ועומדין, ובלען מטה אהרן, ולא נעבה יותר ממה שהיה.

כשראה פרעה כך, תמה ואמר: אם יאמר למטה בלע לפרעה ולכיסאו, הוא בולע…

הפגישה הראשונה של משה, אהרן ופרעה

יום פרוזבטיא (ההמלכה) של פרעה היה, והיו כל המלכים באין ומעטרין אותו, שיהיה קוזמוקרטור (מלך המלכים) על כל המלכים.

משעיטרו אותו, היו משה ואהרן עומדים על פתח פלטרין של פרעה. נכנסו משרתיו אליו ואמרו לו: שני זקנים עומדין בפתח.

אמר להן: יש בידם עטרות. אמרו לו: לאו. אמר להם: באחרונה יכנסו.

נמצאו עומדין לפני פרעה. אמר להם: מה אתם מבקשין? אמרו לו: "אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדוני". אמר להם: "מי ה' אשר אשמע בקולו", ולא היה יודע לשלוח לי עטרה?!? אלא בדברים אתם באים?!? "לא ידעתי את ה'" וגו'. אמר רבי לוי: באותה שעה הוציא דפתרא (אנצקלופדיה) של אלוהות, התחיל קורא, אלוהי אדום, אלוהי מואב, אלוהי צידון, וכן כולם. אמר להם: הרי קראתי כל כתבי ואין שם שמו של אלוהיכם!

אמרו לו משה ואהרן לפרעה: שוטה, אלוהות אלו שאתה אומר מתים הן, אבל ה' אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם.

אמר להם פרעה: בחור הוא? זקן הוא? כמה שנותיו? כמה עיירות לכד? כמה מדינות כבש? כמה שנים יש לו מיום שעלה למלכות?

אמרו לו: אלוהינו כוחו וגבורתו מלא עולם, הוא היה עד שלא נברא העולם, והוא יהיה בסוף כל העולמים, והוא יצרך ונתן בך רוח חיים.

אמר להן: ומה מעשיו?

אמרו לו: נוטה שמים וארץ, וקולו חוצב להבות אש, מפרק הרים ומשבר סלעים, קשתו אש, חציו שלהבות, רומחו לפיד, מגנו עננים, חרבו ברק, יוצר הרים וגבעות, מכסה שמים בעבים, מוריד גשמים וטללים, מפריח דשאים ומדשן פירות, ועונה חיות, צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאוויר העולם, מוריד מלכים ומקים מלכים.

אמר להם: מתחלה שקר אתם מדברין, שאני הוא אדון העולם, ואני בראתי עצמי ואת נילוס. באותה שעה קיבץ את כל חכמי מצרים, אמר להם: שמא שמעתם שמעו של אלוהיהם של אלו?

אמרו לו: שמענו שבן חכמים הוא, בן מלכי קדם.

אמר להם הקדוש ברוך הוא: לעצמכם קראתם חכמים ולי בן חכמים. חייכם, אני מאבד חכמתכם, שנאמר: "חכמי יועצי פרעה עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן חכמים אני, בן מלכי קדם".

השיב פרעה למשה ואהרן: איני יודע מה אתם אומרים, "מי ה' אשר אשמע בקולו"?

אמר לו הקדוש ברוך הוא: רשע, מי ה' אמרת, מי אתה לוקה. מי עולה בגימטרייה חמישים, אלו חמישים מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים.

התעשרות ישראל ממכת דם

אמר רבי אבין הלוי ברבי: ממכת הדם העשירו ישראל. כיצד? המצרי וישראל בבית אחד וגיגית מלאה מים.

המצרי הולך למלאות את הקיתון מתוכה, מוציאה מלאה דם. וישראל שותה מים, ומצרי דם מתוך הגיגית.

אומר המצרי ליהודי: תן לי בידך מעט מים, ונותן לו, ונעשים דם.

אומר לו: נשתה בתוך הקערה אני ואתה ביחד. ישראל שותה מים, והמצרי שותה דם.

וכשהיה משלם ליהודי דמים יקרים, היה שותה מים. מכאן העשירו ישראל.

נגישות