ויקיפדיה

סגולה להיפקד בזש"ק!!! מיוחד לערב חג השבועות!!
 
בספר מעשה הצדקה', דף ק"ט, ע"ב, מביא רבי חיים פלאג'י סגולה נדירה לערב חג השבועות:
 
 "ערב שבועות – יפריש צ"א (91) פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים ב"ן (בן בגימטרייה 52. כלומר: 52*2=104) ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעוון אדם הראשון עוון העגל לפגם הברית, והוא סגולה למצפים לבנים ולקירוב הגאולה
 
פירוש הגברים הוא כי בערב חג השבועות רצוי לתת לתלמיד חכם עני ועניו, 104 ש"ח.
 
 מדוע 104 ש"ח? פעמיים בן (52) בגימטריא. 
 
מעשה זה הוא סגולה לתיקון חטאים, לקירוב הגאולה ולמי שלא זכה להביא בנים לעולם.
 

בהמשך דבריו, מוסיף הרב זצ"ל בביאור הענין  כי סגולה זו כוחה גדול דווקא בערב חג השבועות משום הקשר החזק שיש בן לומדי התורה לחג מתן התורה, הלא הוא חג השבועות.

וכבר כתב האלשיך הקדוש כי לאה אמנו נפקדה ביום ערב חג השבועות, אחרי שפסקה מללדת, בזכות מצוות הצדקה: "לאה אמנו נפקדה ביום זה, ערב חג השבועות, וזכתה ללדת את יששכר, ששבטו עסק בלימוד התורה, כמו שנאמר 'ומבני יששכר יודעים בינה לעיתים', 'יששכר באהלך', 'יששכר חמור גרם יושב בין המשפתיים, וירא מנוחה כי טוב ויט שכמו לסבול'.

כעת ההזדמנות שלכם!! בתרומה לתלמידי חכמים עמלי תורה במוסדות חיי עולם, הקישו כאן, תרמו ומסרו השמות להיפקד בדבר ישועה ורחמים

נגישות