סגולות לראש חודש אדר

הרה״ג כמוהר״ר אליהו כהן ז״ל והרב המופלא כמוהו״ר חיים אבולעפיה ז״ל קבלו מתלמידי מורנו במוהר״ר חיים וויטאל ז״ל, שצריך אדם… ביום משמרת ר״ח אדר ולקרוא את התהילים כולו וזה סגולה לתיקון הנשמה ויש בו עוד כמה סודות טמירים, ורצוי שביום זה יתאספו יראי ה׳ ויעשו תיקון זה".

וכתב ה׳חוזה׳ מלובלין זי״ע (דברי אמת פר' תרומה) את גדולת יום ראש חודש אדר, במאמרם (ביצה טו:): "הרוצה שיתקיימו נכסיו, יטע בהן אדר", כי ׳נכסיו׳ – הנשארים כקנין בידי האדם לנצח, הם מעשיו הטובים, (דאילו ׳כסף וזהב׳ אינם נכסים נצחיים שהרי ׳לא במותו יקח הכל, לא ירד אחריו כבודו׳ – תהלים מט יח),

ובפרט ה׳תפילות׳ שהן מדברים העומדים ברומו של עולם (ברכות ו' וברש״י ד״ה דברים), ולא עוד אלא שעיקר התפילה בלחש היא, לכן נקראת ׳נכסים׳ מלשון כיסוי והצנע,

וזהו אמרם ׳הרוצה שיתקיימו׳ ויתקבלו לרצון ׳נכסיו׳ – אלו תפילותיו, 'יטע בהן אדר', פירוש יתפלל על זה בראש חודש אדר, אז יפלה ה׳ את תפילתו, שנאמר 'אדיר במרום' – זה התפילה העומדת ברומו של עולם, ה' – נעשה כולו ׳רחמים׳, יתקבלו בקשותיו ויתמלאו משאלותיו.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי