עיקר מצות החינוך היא: "תפילה"!!

עיקר מצות החינוך היא: "תפילה"!!

 

לאחר שהבנו שחינוך זה מצוה, צריך לדעת שעל מצוות – מתפללים!

התפילה נועדה בעיקר למטרות רוחניות. להעתיר על לימוד התורה, יראת שמים, על הילדים. אין ספק, יש להתפלל על כל פרט ועל כל צעד ושעל, אך עיקר התפילה היא על רוחניות (ראה ליקו"ה הל' ר"ח ה"ה).

עקרון התפילה על 'מצות חינוך הילדים' מופיע במשנה ברורה בהלכות ברכות התורה (סימן מז סק"י) וז"ל:

"ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות. ויכוון מאד בברכת 'אהבה רבה', ובברכת התורה בשעה שאומרים 'ונהיה אנחנו וצאצאינו', וכן כשאומר ב'ובא לציון' 'למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה'".

ראשית לכל, על האב והאם להתפלל על ילדיהם שיהיו "…לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות". וכל התפילות הן על מנת ש"לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה".

גם תלמידי חכמים מזלזלים בתפילת הבנים

גם בגמרא מופיע רעיון זה. חז"ל (נדרים פא.) מונים את הסיבות שבגינן לא מצוי שמתלמידי חכמים – ייצאו בנים תלמידי חכמים, "רבינא אמר, שאין מברכין בתורה תחילה".

ומפרש רש"י: "תלמידי חכמים מתוך שהן זהירין לעסוק בתורה, אינן זהירין לברך כשפותחין, לא מקיימא ברכתא, כדאמרינן בברכת התורה, נהיה אנחנו וצאצאינו מלומדי תורה".

דברים נוקבים משמיעה לנו הגמרא. אדם הרגיל לעסוק בתורה ועמל בה בכל כוחו, מטבע הדברים בשעה שהוא מגיע לברך את ברכת התורה, ולבקש עבור צאצאיו שיהיו "לומדי תורתך לשמה" – אינו מכוון כראוי בבקשה זו…

וכל כך למה?

אדם שאין בו תורה, מבין, שאם לא הבן, "יורש העצר", אז מה ישאר ממני, ולפיכך הוא מכוון;

אך אדם שזכה להגות בתורה, בתחילת הברכה הוא מבקש "ונהיה אנחנו", אך אין כוונתו שלימה, היות וברוך ה' הוא כבר זכה לשבת באהלה של תורה, ולכן הוא חש שאין ברכה זו נוגעת אליו…

ממילא, גם המשכה של הברכה, בו הוא מבקש עבור צאצאיו, אינו נאמר בכוונה הראויה. וזו הסיבה שאין תלמידי חכמים זוכים להמשכיות אצל בניהם!

תפילה היא אמצעי ההשתדלות שלנו!

הרמב"ן כותב שעיקר השתדלותו של האדם בעולם הזה, היא תפילה!!

לדעת חז"ל תפילה זו עבודה והשתדלות. גם בעת שאנו מתפללים על ילדינו, אין אנו מייחלים לנס ולא מבצעים כאן איזו סגולה. אנו פשוט מבצעים את השתדלותנו כחלק בלתי נפרד ממלאכת החינוך.

תפילה היא אמצעי חינוך פשוט – אך מחויב.

עצה יעוצה לכל הורה: לתת מספר מעות לצדקה בטרם צאתם של ילדיו מן הבית לתלמוד התורה, להזכיר את שמותיהם ולהתחנן מעומק הלב שתלמודם יעלה יפה בידם, שיזכו לתורה וליראת שמים טהורה ושיישמרו מחברה רעה, שהשפעתה עלולה להיות הרסנית.

נגישות