parallax background
 

עמוד העבודה


מוסדות "חיי עולם" חרטו על דגלם בעזרתו יתברך לנווט ולהוליך ולסייע ברוחניות וגשמיות לגיבורי הכח - אלו בעלי התשובה כ"י של דורנו זה. רבבות ואלפים מכל העדות והחוגים זוכים לקבל על עצמם עול מלכות שמים ולגלות את יחידו של עולם אשריהם ואשרי חלקם אשר בתעצומות נפש והתגברות גדולה זוכים הם להתקרב אל אבינו שבשמים.

ועם זאת רב הכאב בראותנו את הקושי בו הם נתונים בבואם להעביר ולהנחיל אש קודש זו לבניהם והרי עמלינו הם הבנים "למען יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך ה' ". בהכוונתו המאירה של ראש המוסדות סלל לנו דרך ישרה לקבל הדעת הקדוש ותעצומות הנפש והאמונה להעביר אש קודש זו לילדינו, את הדבקות בתורה הקדושה ובצדיק האמת בדרך אמת לאמיתה במסירות לב ונפש ממש.

מוסדות חיי עולם פועלים ללא הפסק להפצת שיעורי הרב ולהגיש ליותר ויותר אנשים את הדעת הקדושה, את ההכוונה הברורה בדרך האמת, לה הדור הזה כל כך זקוק. כך שגם מי שלא נמצא בגופו במשכנה של קהילת חיי עולם, יוכל ליישם את הכוונתו של מורנו הרב שליט"א באשר הוא, ובעזרת ה' לרוות נחת מבניו ובני בניו עד עולם.

 

לדורשי האמת

הפצת חיים לעולם

 

שותפות עולם

בתרומה קטנה תוכל להקדיש שיעור עבור יקיריך - לעילוי נשמת, לישועה מיוחלת, או לברכה והצלחה בכל המצטרך. ניתן גם להשתתף במצוות זיכוי הרבים עליה נאמר "וּמַצְדִּיקֵי הָרַבִּים כַּכּוֹכָבִים לְעוֹלָם וָעֶד..."

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46
 
למסירת פדיון נפש
נגישות