פורים קטן – עד הבית מרזח צריך כוסית..

בשנה מעוברת, ימי י"ד וט"ו שבאדר ראשון, אע"פ שאין עושים בהם את מצוות הפורים, מכל מקום אסורים בהספד ובתענית, ואין אומרים בהם תחנון.

וראוי לעשות בהם קצת משתה ושמחה, בי"ד לבני הפרזים, ובט"ו לבני ירושלים, בשירות ותשבחות לה' יתברך, ויאמרו דברי תורה וחיזוק האמונה, כדי לזכות את הרבים. וכל העושים כן, תבוא עליהם ברכה.

וכמו שכתב הרמ"א בסוף הלכות פורים: (משלי טו טו): "וטוב לב משתה תמיד", והעיקר שיהיה הכל לשם שמים. 

ורבנו פרץ העיד שכך נהגו רבותיו, ושכן היה רגיל רבנו יחיאל להרבות בו בשמחה ובסעודה, ולהזמין בני אדם לשמוח עמו.

הרה"ק ה'אמרי יוסף' זי"ע מביא, שהרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע סיפר ב'פורים קטן', כי פעם הלך הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע בערב יום הכיפורים אחר הסעודה לרחוב העיר ברצונו לזכות בעשיית גמילות חסדים למי שנצרך, ופגע בעני אחד ושאלו אם רוצה לשתות יי"ש, והשיב העני בהן. ואכן לקחו הרמ"ל לבית מרזח הסמוך וציווה לתת לו.

לאחר ששתה העני חזר הרמ"ל ושאלו, האם תרצה לשתות יי"ש הגון וחריף יותר מהראשון? וכמובן שהשיב העני בחיוב, והוליכו למקום שמייצרים יי"ש חריף ומשובח ביותר ונתן לו מהמובחר ביותר, ושתה העני להנאתו.

אח"כ שאל העני את הרה"ק, מפני מה לא לקחת אותי מיד לבית היוצר, מה ה'עניין' לתת לי בתחילה כוס ממין פשוט ורק אח"כ אותו יי"ש משופרא דשופרא? השיבו הרה"ק: ברצוני היה לגרום לך הנאה וקורת רוח קודם ביאתך לשם, שאף ב'דרכך' לשם תהיה שבע וטוב לב.

סיים ה'דברי חיים' ואמר, הגם שנודע מספה"ק שהימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור ובכל שנה ושנה נתעורר הנס, ובוודאי יעשה לנו השי"ת ניסים בפורים הבא עלינו, אמנם כדי להפיס דעתנו נתן לנו השי"ת כעת פורים קטן, שגם היום נתעורר הנס.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי