פסח 2021 – זמנים והלכות

פסח 2021 – זמנים והלכות

 

השנה יחול חג הפסח החל ממוצאי שבת 27/3/2021 עד מוצאי שבת 3/4/2021.

ייחודי לשנה זו שבה ערב פסח חל בשבת ליקטנו לכם הלכות נחוצות.

 

א. בדיקת חמץ בחמישי בלילה 25/3/2021.

בודקים את החמץ בליל י"ג ליל שישי, ומברכים ואומרים אחר כך את הנוסח כבכל שנה, אלא שבשנה זו משאירים כמות החמץ שצריכים לאכול עד סוף זמן אכילת חמץ בשבת בבוקר.

 

ג. זמן שריפת חמץ בערב שבת.

בערב שבת י"ג ניסן, שורפים את החמץ לפני שעה שישית כבכל שנה, כדי שלא יבואו לטעות בשאר שנים. ובדיעבד יכול לשרוף כל ערב שבת עד זמן קבלת שבת.

 

ד. צריך להפריש חלה מהמצות בערב שבת.

צריך לזכור להפריש חלה מהמצות בערב שבת, כי בשבת ויום טוב אסור להפריש חלה, ונוהגים לשרפן בשריפת חמץ.

 

ה. שלא לאכול חמץ בערב שבת לאחר שריפת חמץ.

מותר לאכול חמץ גם לאחר שריפת חמץ בנוסף לשלש סעודות דשבת. [בה"ל שם ד"ה ומשיירין]. מאידך לדעת כמה גדולים אין לאכול חמץ לאחר שריפת חמץ כי אם מה שחייבים בסעודות שבת, כדי שלא יבואו לטעות בשאר שנים. ולדעת כולם צריך להזהיר על שמירת החמץ שלא יתפזר בבית.

 

ו. שלא לבשל חמץ בכלים שיצטרך להדיח בשבת.

כתב השו"ע [שם ס"ג] דנוהגים שלא לבשל חמץ לכבוד שבת בכלים שיצטרכו להדיח בשבת, כי לא הותרה הדחת כלים בשבת רק כשהוא לצורך שבת. מאידך בכלים שיכול לזרוק לאשפה, מותר.

 

ז. שלא לאכול חמץ חם מכ"ד שעות קודם לסוף זמן אכילת חמץ.

אלו שיש להם סתימות, כתרים, קוביות, בשינים, ראוי שלא יאכלו חמץ חם מכ"ד שעות לפני זמן איסור אכילת חמץ. וכתב המשנה ברורה [שם] דהמנהג לאכול חמץ קר בסעודות שבת, ומאכלי שבת החמים בכלים של פסח. ובשער הציון [סק"ד] הוסיף שלא לערות רותחים מכלי פסחי לכלי חמצי אלא כשאין בדעתו להשתמש בכל הפסח בכלי זה. ויזהר שלא יגע בכלים של פסח רק לאחר שטיפת הידים מחשש חמץ.

 

ח. מותר להאכיל מצה לקטנים בערב שבת וליל שבת.

הוראת הרבנים, שמותר להאכיל לקטנים מצה בערב שבת, הגם שנוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש ניסן, מכל מקום חשש התעסקות הקטן בחמץ גרע טפי. ובערב פסח ממש מעלות השחר, בקטן שאינו מבין מסיפור יציאת מצרים, מותר, ואם מבין כבר, כגון ששואל מה נשתנה, אסור. ולאחד ששאל להגאון רש"ז אויערבאך זצ"ל שבכל שנה נוהג להחמיר שלא לאכול מצה מר"ח ניסן, ועכשיו מפני חשש חמץ רוצה לאכול מצה עד ערב פסח, האם צריך לזה התרת נדרים, השיב, שכיון שאין המנהג מוסכם לכל הפוסקים די בהתרת נדרים ומסירת מודעה של ערב ראש השנה.

 

ט. איך ינהגו האוכלים את החמץ במרפסת או בחצר ושאר הסעודה בבית.

א. האוכלים את החמץ בחצר או במרפסת ורוצים לחזור לבית להמשיך באכילת בשר ודגים וסעודת שבת, יכוונו בעת הקידוש שרוצים לאכול החמץ במרפסת או בחצר, דדינם כחדר שני בבית אחד שבעת הצורך מועיל הכוונה בזה שייחשב לקידוש במקום סעודה, ונכון יותר שיוכל המקדש לראות את המרפסת או חצר. ומי שיכול גם לקדש במרפסת או בחצר, ודאי שזה יותר טוב.

ג. ובגמר הסעודה יכולים לברך ברכת המזון בבית.

 

י. השכמה בשבת, אכילת ב' סעודות, זמן ההפסקה בין הסעודות, וסדר סעודה שלישית.

א. בשבת זו נוהגים להשכים, כדי שיוכלו להספיק לאכול ב' סעודות לפני זמן איסור אכילת חמץ שהוא 9:45 בבוקר.

ב. ויפסיק בין סעודה לסעודה זמן מה בטיול וכדומה.

ג. אולם כיון שלדעת הרבה פוסקים אין יוצאים ידי חובת סעודת שלישית כשאוכלה בבוקר, רק לאחר זמן מנחה גדולה, על כן יראה לאכול לאחר מנחה מיני פירות או בשר ודגים, ויכוין לצאת בזה ידי חובת סעודה שלישית, וטוב יותר שיאכל בשר ודגים.

 

יא. שצריך לנקות השיניים, ואיך מנקים שיניים תותבות.

ינקה את שיניו מהחמץ הדבוק בהם, [בלא מברשת מחשש הוצאת דם מהחניכיים]. וכתב בשו"ת מנחת יצחק [ח"ח סל"ז] דמי שיש לו שיניים תותבות מותר לערות עליהם מים רותחים מכלי ראשון, לפי שאין צריך להכשירם כיון שלא אכל חמץ חם בכ"ד שעות האחרונים והבליעות נותן טעם לפגם, וגם דנראה כמדיחם לנקיון, ואין כאן משום איסור מתקן מנא.

 

יב. השלכת החמץ לבית הכסא או לאשפה, ולבטלו בזמן.

א. צריך להשליך את כל החמץ הנשאר לבית הכסא או לאשפה שברשות הרבים, ולומר את נוסח הביטול כבכל שנה, ויראה לעשותו עד סוף זמן ביעור חמץ שהוא 10:58 לפנה"צ.

ב. החל מחצות החמץ הרי הוא מוקצה, ועל כן אם ימצא חמץ אחר שעה שישית, יאמר לנכרי לזרקו לבית הכסא או לאשפה. או יכפה עליו את הכלי, כדין המוצא חמץ בשבת ויום טוב של פסח, ויבערנו מיד במוצאי יום טוב.

 

יג. המחליף את בגדיו החמצים יחליפם מבעוד יום.

הרוצה להחליף בגדיו החמצים לבגדים אחרים, יחליפם מיד לאחר שהשליך את חמץ מבעוד יום, כדי שיהנה מהם גם בשבת ולא יהיה בכלל מכין משבת ליום טוב. 

 

יד. סידור הבית ונקיונו, שלא לסדר בשבת את השולחן לליל הסדר.

מותר לסדר הבית ולנקותו מפני כבוד השבת עצמו, אך אסור להכין את השולחן לצורך ליל הסדר כי אין שבת מכין ליום טוב, אך על ידי נכרי מותר.

 

טו. שלא לומר בשבת שהולך לנוח לכבוד ליל הסדר.

ראוי לנוח בשבת אחר הצהרים כדי שיוכל לערוך את הסדר ללא עייפות. מכל מקום אין לומר שהולך לנוח לצורך הלילה משום איסור הכנה משבת ליום טוב. 

 

טז. להזכיר לנשים לומר המבדיל בין קודש לקודש.

נשים שלא התפללו מעריב בליל יום טוב, ולא אמרו ותודיענו, יאמרו ברוך המבדיל בין קודש לקודש, קודם עריכת השולחן לסדר, והדלקת הנרות, ועשיית מלאכות המותרות ביום טוב. ולענין אכילה ושתיה צריכות להמתין לקידוש. 

 

יז. החלפת הפתילות לכבוד יום טוב. להכין את הפתיל צף מערב שבת.

א. צריך להכין אש דולק מערב שבת, כדי שיוכל להעביר ממנו אש במוצאי שבת לצורך הדלקת נרות יום טוב.

נגישות