פרשת במדבר – ברסלב

פרשת במדבר – ברסלב

"דגל מחנה יהודה"

ביום יש שתים עשרה שעות והם כנגד חדשי השנה וכנגד שנים עשר שבטי ישראל.

חשיבות מיוחדת לשלושת השעות הראשונות של היום, שכן:

  1. עיקר המלכות והחשיבות בישראל הייתה לדגל מחנה יהודה, שהיא בראש שלושת השבטים הראשונים הנוסעים בראש מחנה ישראל, ועל שם יהודה אנו נקראים יהודים.
  2. עיקר קדושת ישראל שופע בשלושת החדשים הראשונים בשנה, שהם מניסן שבו יציאת מצרים, ועד סיון שבו קבלת התורה.
  3. עיקר השפעת האמונה בכל יום היא בשלושת השעות הראשונות של היום.

לכן יש לקרוא קריאת שמע של שחרית עד סוף שלוש שעות זמניות מהתחלת היום, כי אז הזמן המתאים לזכות לאמונה הקדושה ולקבל עול מלכות שמים.

ליקוטי הלכות קריאת שמע

 

"חנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו"

כל אחד צריך לדבר עם חברו בענייני עבודת ה' ולקבל מחברו התעוררות והתחזקות, אבל על המדבר עם חברו להכיר את מקומו ולא להיכנס לגבול חברו, כלומר, לא כל דרך בעבודת ה' ולא כל הנהגה שטובה בשביל ידידו, טובה גם בשבילי.

כמו כן לא ליפול בדעתו כשהוא רואה שחברו מתעלה בעבודת ה', ואילו הוא מנסה ומתאמץ ואיננו מצליח. שכן לכל אחד ואחד יש את המקום שלו והדרך המיוחדת לו בעבודת ה'.

זוהי אפוא האזהרה שבתורה "וחנו בני ישראל איש על מחנהו" – שכל אחד יכיר מקומו בעבודת ה' ולא יכנס בגבול חברו.

ליקוטי הלכות ברכת הפירות
נגישות