parallax background

פרשת השבוע – פרשת במדבר

פרשת במדבר

למטה מי’ טפחים

“במדבר סיני באוהל מועד”, אומר הרה”ק ר’ נפתלי מרופשיץ זיע”א, שיש סתירה בין שני הדברים, שמדבר הינו מקום שמסמל העדר שכינה, מקום יבש ללא גילוי אלוקות, מקום של צמאון וחוסר, ואילו אוהל מועד הינו כמובן סמל ושיא של גילוי שאלוקות ושכינה, וממש היפך ממדבר.

ואם כן יש סתירה בין מדבר סיני לאוהל מועד, ומה רצתה התורה ללמדנו בכך?

ומתרץ, שהתורה גילתה כאן, שאפילו כשיהודי נמצא במדבר, במקום של חוסר וצמאון, כשאינו חש כל את ה’ יתברך, ובטוח שאינו רוצה כלל את ה’, בכל זאת ה’ יורד אליו כמו שהמשכן ואוהל מועד היו דווקא במדבר, ודווקא מי שנמצא במקום חשוך ונמוך התורה יורדת אליו, ואל כל המקומות השפלים.

למסירת פדיון נפש
נגישות