parallax background

פרשת השבוע – פרשת חוקת

פרשת חקת

חוק מגלה המחוקק

“זאת חוקת התורה”

יש בתורה משפטים שזה מצוות התורה שיש בהם טעם, וחוקים זה מצוות התורה שאין בהם טעם, והם כחוק שכל קיומו מכוח המצווה.

ויש להבין מדוע לא גלתה התורה את טעמי כל המצוות, מדוע הותירה התורה מצות ללא טעם?

ואומר הרה”ק הרב לוי יצחק מברדישטוב זיע”א, בעל הספה”ק קדושת לוי, שהשאירה התורה מצוות שלא בארה את טעמם, על מנת שנזכור את טעם קיום כל התורה והמצוות, שאת כל המצוות מקיימים כי ה’ ציווה ולא מחמת הטעם שבהם.

ומוסיף, הרה”ק בעל ה”קדושת לוי”, שלכן התורה המשיכה ואמרה, “זאת חוקת התורה, אשר ציווה ה’ לאמור”, שמדוע יש מצוות שהם בגדר ‘חוקה’, על מנת שנזכור שקיום המצוות הוא בגלל “אשר ציווה ה’ לאמור”, ולא בגלל הטעם שיש בהם.

המביט בצדיק זוכה לישועה

“עשה לך שרף, וכו’, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי”

אומר הרה”ק הרב אלימלך מליז’ענסק זיע”א, שעשה לך שרף מרמז על צדיק גדול שהוא שרף, שמכוח קדושתו הוא כבר שורף.

וצדיק גדול שכזה, אזי “כל הנשוך”, כל אדם שהינו נשוך וחסר, שחסר לו משהו בין בממון, בין בכל צרה כל שהיא, שזה מרמז “הנשוך”.

וכשה”נשוך” יביט אל הצדיק, אפילו רק בהבטה בעלמא, בצדיק הזה הגדול מאוד מאוד, ואפילו שהצדיק לא יברכו מאומה, אזי כבר יזכה ל”וחי”, יזכה להינצל מהנשיכה שלו ולחיות, כלומר להיוושע מצרתו אפילו רק על ידי ראיית פני הצדיק.

ומוסיף ואומר, בעל ה”נועם אלימלך”, שזה גם הביאור ברש”י, שמפרש על הפסוק “עשה לך נחש נחושת”, “לשון נופל על לשון”.

שפירושו, שראה משה רבינו שהשטן עולה ומקטרג, שזה ביאור ה”נחש”, שהוא מרמז על השטן.

ולכן, כנגדו עשה משה רבינו שלא רק צדיק גדול ונורא כהצדיק הגדול שהוא שרף, אלא אפילו צדיק קטן כמו נחושת, גם כן יכול לתקן ולעזור, שבהבטה בו יוכלו יהודים להיוושע.

“זאת התורה אדם כי ימות באוהל”

אומרת הגמרא (ברכות, דף ס”ג), אמר ריש לקיש מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר “זאת התורה אדם כי ימות באוהל”.

שדווקא מי שלמוד תורה מתוך קושי, שמוסר נפשו על לימוד התורה, רק בידו התורה יכולה להתקיים, ולא נשכח ממנו לימודו.

כמו שמספרים על בעל ה”קצות החושן”, שהיה לומד תורה מתוך עוני וקושי גדול מאוד, שבלילות החורף הקרים שבאירופה, לא היה בידו אפילו מעט עצים על מנת לחמם את הבית, ובני הבית היו צריכים להתחבאות מדי לילה תחת להררי בדים ושמיכות בשביל לחוש בקור הנורא במעט פחות עוצמה.

ובעל הבית עצמו, הלוא הוא הרה”ק בעל ה”קצות החושן”, רצה בלילה ללמוד תורה, אבל… הדיו שבו כתב את חידושי תורתו היה.. נקפא מרוב הקור, אז מה עשה? היה מתחבא יחד עם הדיו והקלף מתחת לשמיכה, וכך כתב את ספרו “קצות החושן”.

ואמרו צדיקים שבזכות אותה מסירות נפש, שמסר נפשו על התורה, זכה שספרו התקבל בכל תפוצות ישראל.

זה נקרא שהתורה מתקיימת בידי מי שממית עצמו עליה…

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.