parallax background

פרשת השבוע – פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

לשים את הדגש במקום הנכון

בפרשתנו – “חיי שרה” מופיע המעשה בדבר אליעזר עבד אברהם אבינו, שחיפש ליצחק בנו בת זוג.

מקום ישיבתו של אברהם אבינו היה ארץ ישראל, שכונתה באותם ימים בשם ‘כנען’. בנות המקום – צאצאיו של חם – נתקללו על ידי נח, משום מעשה שפל של אביהם. לכן, ציוה אליעזר מאדונו לנדוד אל חרן הרחוקה, ולמצוא משם את כלתו של יצחק.

כשהגיע העבד אל חרן פנה לעבר באר המים המרכזית, מקור שתייתה של השכונה בה שהה. הוא קיווה להתחיל בחיפושו מהבחורות הרבות שמתקבצות לשאוב.

בפסוקים מתוארים הרגעים הבאים: “ויאמר (אליעזר לאלוקים) ה’ אלוקי אדוני אברהם, הקרה נא לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם, הנה אנוכי ניצב על עין המים ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה אשר אומר עליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני” (כ”ב יב – י”ד)

המבחן היה אחד ויחיד, מהו מידת טוב ליבה, כמה מסורה היא ומוכנה לעזור. במה היא גבוהה מעצמה ומאנוכיותה.

***

אחד המשברים הגדולים ביותר בעולם המערבי, הוא נושא הזוגיות.

עולם הנישואין הבלתי מאוחד.

שניים מחליטים להינשא ולהקים דור המשך, חוגגים את חתונתם ברוב פאר והדר, אהבה ושמחה. שנים ספורות אחרי כן, המצב שונה לחלוטין, הדיבורים שלהם כבר לא מלאי חום, היחסים בניהם קרירים ומנותקים, וישנם שמגדילים לעשות, כל אחד ברמתו…

מה גורם לזה?

שימת הדגש בעניין הזוגיות – היא ברמה הגשמית בלבד, אמנם בנושאים שונים, אבל, כלל לא נוגעים במובנים הנצרכים באמת, כמו בירור האישיות, אופיו, ומידותיו של האחר. מהו מיזגו וטבעו, ובמה מסתכמות שאיפותיו. החיבור והקשר בין בני הזוג נובע ממעיין של רגשות מתפרצים וללא קשר לערכים ומוסריות.

אין ספק שנישואין ספונטאניים שכאלו, בלי איפוק ובלימה, מישוש ובדיקה, ימשכו באופן זה. הבעל יגיד את משפטיו, והיא את אימרותיה, בלי היסוס ובחינה של המילים האם הן ראויות להיאמר.

אין אפשרות להקים בית על אדני המידות הטובות ללא הכנה נפשית ושכלית מהותית, שני הצדדים צריכים להבין, שאין זה מכונה אוטומטית הפועלת ללא תחזוקה. להפך, גלגלי ההנעה בנישואין מחלידים במהירות רבה, כשהם ללא טיפוח.

יש להפנים, שרק בביקורת תמידית של כל מילה ומשפט, האם הוא לא פוגע ומעליב, או מבטא דברים שליליים אחרים – באופן זה בלבד – תקום המשפחה יציבה ובלתי מעורערת. רק בשימון גלגלי הרכבת במתכון הנקרא אהבה, היא לא תעצור באמצע המסילה.

וודאי שבחירת הבן – זוג הוא לפי הקריטריונים אלה, של: מה מתאים לי ומה נכון שאקח, ולא לפי רגשות ומצבי רוח חולפים.

 בהצלחה לכם – בחורים. תזכו להיכנס במהרה לחופה וישכון השלום בביתכם. והנשואים – כבר מרגע זה יכולים הם ליישם את האמור, להרעיף על האישה מילים ומעשים חמים ומעודדים, שיגרמו לקשר טוב ובריא, שימשוך את השכינה אליכם.

למסירת פדיון נפש
נגישות