parallax background

פרשת השבוע – פרשת עקב

פרשת עקב

יום עסל יום בסל

אדם קם בבוקר, מתארגן ומתלבש, משים ג’קט, מהדק את חגורתו, מיישר את קיפולי העניבה, לוקח את תיקו האישי ויורד לרכב.
חדור רוח מוטיבציה להתחיל יום חדש.
הכביש פתוח, המוזיקה נעימה לאוזן, מגיע לעבודה מהראשונים, הבוס מרוצה, בעבודה הוא קוצר הצלחות, הכל הולך כשורה. מה שנקרא בלשון העם ‘יום עסל’ [שאגב פירושו המילולי מלשון ערבי ‘יום דבש’], הבן אדם מפסוט, הכל זורם, מרגיש טוב עם עצמו: הוא מצליח… הוא יודע… הוא עושה…
ולפעמים המצב לא כל כך זוהר… השעון לא צלצל, ולכן קם מאוחר, הבוס כעס, וההצלחות במצב רוח ירוד הם לא מי – יודע – מה – ‘יום בסל’ [פירוש יום בצל, משהו חריף לא כ”כ נעים] את מי הוא מאשים אם לא את עצמו… הרי הוא קם מאוחר, והוא עיצבן את הבוס, והוא זה ש… והוא… והוא…
בזמן ההצלחות האדם מרגיש שהוא הפועל והיוזם, המצליח והעושה, וכשהמצב שונה, וההישגים אינם בשיאם הראש שלו כפוף לאדמה, כשהוא חסר כח וסיפוק להחריד…
*
בפרשתנו – פרשת עקב, אומר השם יתברך לבני ישראל “ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את ה’ אלקיך, כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל”
בפסוק זה טמון הענין, זה לא כוחנו ועוצם ידינו מה שאנו מצליחים ומשיגים, אלא רק מאת הבורא שנותן לנו כח לעשות חיל.
אם כן, גם בזמני הפסד שהעסקים יורדים והחובות גוברים, כשכוכבי השמיים נוצצים פחות, אנשים לא נראים מחייכים, והיקום כולו קודר ואפור…
הקולר לא תלוי בנו! לא אנחנו הכושלים, ולא אנחנו גרמנו לזה.
כיוון שרק השם מקים עסקים או מפיל אותם, בידו בלבד נתון המזל שלנו, ואין אחר מלבדו שיכול לסובב את הגלגל.
אז במקום ללכת ברחוב עם הראש במדרכה, תרימו את העיניים לה’ בתפילה…

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.