parallax background

פרשת השבוע – פרשת שופטים

פרשת שופטים

האמונה – תוואי לדורות הבאים

באירופה נגע המשכילים היה ממאיר ביותר, כמו חיידק אלים ההורס כל חלקה טובה הסתובב ופגע בכל עיר וכפר, סוחף מטובי בניו. נערים וצעירים נפלו ברשתם של הכופרים בה’ ובתורתו, ועיניהם התמימות הפכו – נוקשות, שלוחות אש וגיצים לכל המאמין בבוראם.

באחת מערי אירופה חשבו המשכילים לזלזל בפסוקי התורה, פרשת שופטים .

שם נכתב אודות הפטורים מלהחזיק נשק, במלחמות בני ישראל. המארס אשה ולא בה עמה בברית נישואין, שלא יפול במלחמה ואחר ישא אותה, מי שבנה בית ולא חנכו, או השותל גפנים ולא אכל מן הפירות, שבעצמו יהנה מהם, וכן, כל הירא ורך הלבב, שחוזר לביתו.

במרכז העיר, באולם הגדול, העמידו בימה ועליה קהל רב, מציגים את ישראל נלחמים עם אויביהם.

המנחה קרא לכל המאורסים לצאת מן המערכה, ואנשים רבים ירדו מן הבימה, הוא נתן עוד רשות, לאלו ששתלו גפן או טרם חנכו בית, להחזיר נשק, וקבוצה נוספת נתקה ממקומה. וכעת הכריז, שכל הירא ורך הלבב פטור מלהילחם, והקהל הדל שעדיין נשאר ביציע, ירד ממנו.

שני זקנים נותרו לעמוד, מוכנים לצאת לקרב…

המסך יורד, קול ענות של צחוק, מחיאות כפיים סוערות.

שמע את זה אחד מצדיקי הדור ואמר: ‘הם צודקים בזה, שלא נשארו אלא שניים זקנים, אך שכחו שאלו השניים, הם ניצחו לבסוף במלחמה’.

***

יש להחדיר לבנינו ולבנותינו, שספר התורה של עם ישראל, שייך לנו, במסורת מאב לבן. בורא העולמות מסר אותו – במעמד הר סיני – למשה רבינו. ולא נחליפהו בעד שום תמורה.

כל מילה בו מצורפת ומזוקקת, גם פסוקים שנראים תמוהים, וקשה להבין את נוהל היציאה למלחמה על- פי תורתנו, אנו מאמינים שכך היה, וכך נצחו בני ישראל את אויביהם.

ישנם מחקרים שונים, שהוכיחו אף לגויי העולם את דיוק דברי התורה.

מחקר שנעשה במטרה לבדוק נאמנות עדים במהלך משפט – גילה, שלפעמים נגרמות לעד יחיד – פנטזיות – דמיונות, והוא מעידן במשפט. מצב שלא קורה אצל שניים, משום תכונות הדמיונות השונה בין איש לרעהו.

כך, רואים את פסוקי התורה אל מול עינינו,: “לא יקום עד אחד למשפט… על פי שניים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר” [שופטים י”ט ט”ו].

זה היסוד והבסיס לקיום שלנו כיהודים, על פני האדמה: השרשת האמונה לדורות הבאים, בה’ ובתורה. להבין שלפני הכל!, ואחרי הכל!, תמיד נחזיק את ספר התנ”ך ביד.

וידאו קצר מעניין פרשת השבוע

למסירת פדיון נפש
נגישות