תורה שלמדתי באף

רב העיר בני ברק: הקורונה לימדה אותנו פרק נוסף ב'אין יאוש בעולם כלל'

בהתרגשות מרובה נערך בין כותלי ישיבה גדולה דחסידי ברסלב מוהר"ן  שע"י מוסדות חיי עולם, מעמד 'תורה שלמדתי באף', בו הוענקו מלגות נאות למצטייני הישיבה.

ראשיתו של תכנית 'תורה שלמדתי באף' נוצרה תיכף ומיד עם  סגירת היכלי התורה כתוצאה מפרוץ מחלת הקורונה וסכנת ההידבקות בה, כך שכל תלמיד ובחור שבו לביתם ומעונם האישי, ונגזר על בני התורה מהסתפח  וללמוד בבית ה'.

ברגשי געגועים ופרידה נמסר אז ברוב קשב משא ראש הישיבה הרה"ג ר' אריאל אלכורת שליט"א, בהטעימו כי אכן עד כה היה לנו הזכות תמידים כסדרם לקיים דברי הרמב"ם "אמרו חכמים דרך רמז: "זאת התורה אדם כי ימות באהל": אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמה אמרו חכמים: ברית כרותה, שכל היגע בתלמודו בבית הכנסת, לא במהרה הוא משכח".

כמה נחמץ הלב רגע זה, בו דלתות בית המדרש ננעלים, ונמנע מעמנו זכות זו.

אמנם, ציין רה"י שליט"א, אנו חסידי רביה"ק זי"ע האמונים על כך שאפי' בהסתרה שבתוך ההסתרה נמצא ה' יתברך, עלינו לשנס מותניים בתורה ובעבודה, אדרבה רק כך נזכה ג"כ ליישם את הסייפא של הרמב"ם הנ"ל, בו כתב בלשונו הזהב "וכל היגע בתלמודו בצנעה – מחכים, שנאמר "ואת צנועים חכמה".

בכך הוקמה אפוא תכנית "תורה שלמדתי באף" במסגרתה שיננו התלמידים כל יום במשך שעות רבות את כל מסכת קדושין, מה שלמדו בזמן חורף בין כותלי הישיבה, כאשר חברותות טלפוניות נקבעו, וחברים מקשיבים כל יום בועידה עם רבני הישיבה נאספו.

כמה מרנין לב הינו גרף  השעות הנלמדות  שעודכנו יומם ולילה לא ישבותו, ימי חול ומועד, בין הזמנים וערבי שבתות, בבית פנימה ובשטח הפתוח,  בבחינת "כי חיי בעלי החכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה, כמיתה הם חשובים".

והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד, בשמחה רבה זכו תלמידי הישיבה להגיע לזמן שאלו ואלו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, כתבם על לוח לבך חקקם באצבעותיך חרוט כל מסכת קידושין גפ"ת על בוריו.

דא עקא, ובזה הזמן – ער"ח אייר, עדיין המגבלות בתוקפם, הישיבות עדיין במצור, הסברא הפשוטה הוא שבלתי ניתן לערוך במצב כזה מבחן על המסכת.

נקל לשער את גודל ההפתעה שהייתה מנת חלקם של התלמידים והוריהם, עם קבלת ההודעה מהר"מ הרה"ג ר' יוסף מושקוביץ שליט"א, על כך שהוא יגיע באופן אישי לכל אחד אחד בביתו, ושם יתעכב עמו שעה ארוכה עד השלמת כתיבת כל המבחן  (273 שאלות במספר!).

כך יצא לדרך מסע המבחן למצטייני תכנית תורה שלמדתי באף, בה במשך מספר ימים חרש הרב מושקוביץ שליט"א את הארץ לאורכה ולרוחבה, עדי סיימו כל התלמידים להיבחן על מסכת קידושין, גביעיה כפתוריה ופרחיה.

(אנקדוטה מעניינת, מציין הנהג שליווה את המסע, כי מספר פעמים בעת היפגשו עם המשטרה במחסומים הרבים שהיו באותה העת, מיאנו מ"לקבל את התירוץ" שהם בדרכם לתלמיד, כשהשוטרים טוענים "שהם על הרגליים כבר כמה ימים, ואף פעם לא ראו רב שמגיע לבחון את התלמידים, מקסימום שהתלמידים יגיעו לרב…", מה שהצריך להראות פיזית את המבחן לשוטרים).

עם הגיע תלמידי הישיבה אל המנוחה אל הנחלה, עת בו  שב קול התורה נשמע בין כותלינו, נערך מעמד חלוקת מילגות בסך כולל של אלפי שקלים למצטייני התכנית, בראשות אורח הכבוד, מרא דאתרא בני ברק הגה"ח רבי חיים יצחק איייזיק לנדא שליט"א.

במהלך המשא המרכזי (מצו"ב קטע קצר), ציין הגריח"א לנדא שליט"א, כי הן אמנם עד כה ידענו לשנן דברי רביה"ק מוהר"ן מברסלב זי"ע כי אין יאוש בעולם כלל, ויאוש – הוא שלא מדעת, אך כעת לימדה אותנו תקופת הקורונה נדבך נוסף במשפט זה, המעצים ומחזק אותנו שאדרבה מתוך מה שלעיני בשר נראה כיאוש, משם יגיע ויצמח ישועה ביתר שאת ויתר עוז.

ככלות דבריו, העניק המרא דאתרא שליט"א לתלמידים את המילגות, בציינו לכאו"א באופן אישי, כי למרות שאין ערוך לחשיבות התורה, וכל חפציך לא ישוו בה, עכ"ז הישיבה מעניקה פרס זה להראות ולהעריך התורה ולומדיה.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי