אהבת חסד

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

בחסד יש מושג שלא קיים בשאר המידות וההנהגות, והוא רדיפת צדקה וחסד, שלא רק לקיים צדקות וחסדים, אלא גם לרדוף, לחפש, ולבקש לעשות חסד, מחמת יקרת וחשיבות מידה נפלאה זו, שבמידת החסד יש פן נוסף שאינו קיים בשאר המידות, והוא שהעושה חסד עם זולתו, אזי בלבבו פנימה הוא מקבל טובה יותר מהמקבל, כמו שאמרו חכמינו ז"ל, "יותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית".

עשיית החסד, אינו דבר שעל היהודי להביאו אל ליבו ועצמיותו ממקומות זרים, אלא זהו דבר שטבוע בעצם נשמת היהודי, שאחד משלושת תכונות העם היהודי הוא 'רחמנים', והעם היהודי קיבל זאת מאבי האומה אברהם אבינו, שפרש את אוהלו בלב המדבר, וחיכה שם לאורחים, לזכות לקיים בהם מצוות חסד.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בשיעוריו הנודעים לתהילה חותר עמוקות אל תוך עולם החסד, בשיטתו הייחודית, לנתח כל עניין ללא להניח שום פינה שלא הוארה באור חדש, ומאיר לחפץ לכנוס אלי עולם החסד אור זך וברור.

השיעורים ממוסדים לתפארה, מהמסד ועד הטפחות, עם ביאור מקיף אודות המונעים והמפריעים את האדם, מלדבוק במידת החסד, ועצות איך יזכה לקנות לנפשו את החסד.

נגישות