אהבת חסד


בחסד יש מושג שלא קיים בשאר המידות וההנהגות, והוא רדיפת צדקה וחסד, שלא רק לקיים צדקות וחסדים, אלא גם לרדוף, לחפש, ולבקש לעשות חסד, מחמת יקרת וחשיבות מידה נפלאה זו, שבמידת החסד יש פן נוסף שאינו קיים בשאר המידות, והוא שהעושה חסד עם זולתו, אזי בלבבו פנימה הוא מקבל טובה יותר מהמקבל, כמו שאמרו חכמינו ז"ל, "יותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית".

עשיית החסד, אינו דבר שעל היהודי להביאו אל ליבו ועצמיותו ממקומות זרים, אלא זהו דבר שטבוע בעצם נשמת היהודי, שאחד משלושת תכונות העם היהודי הוא 'רחמנים', והעם היהודי קיבל זאת מאבי האומה אברהם אבינו, שפרש את אוהלו בלב המדבר, וחיכה שם לאורחים, לזכות לקיים בהם מצוות חסד.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בשיעוריו הנודעים לתהילה חותר עמוקות אל תוך עולם החסד, בשיטתו הייחודית, לנתח כל עניין ללא להניח שום פינה שלא הוארה באור חדש, ומאיר לחפץ לכנוס אלי עולם החסד אור זך וברור.

השיעורים ממוסדים לתפארה, מהמסד ועד הטפחות, עם ביאור מקיף אודות המונעים והמפריעים את האדם, מלדבוק במידת החסד, ועצות איך יזכה לקנות לנפשו את החסד.

סדרת שיעורים בנושא צדקה וחסד

01 מידת החסד ושורשה
החסד הינו אחד משלושת התכונות אופי של העם היהודי, "ביישנים, רחמנים, וגומלי חסדים", ומידה זו נטועה עמוק בשורשיו עוד מימות אברהם אבינו שפתח אוהלו לארבעת רוחות העולם והכניס אורחים.

לצפייה בשיעור
02 אהבת חסד
ישנה מידה יותר גבוהה ונעלה מעשיית חסד, והוא אהבת חסד, שלא רק לעשות חסד, אלא אף לאהוב את החסד, שאדם יאהב לתת לשני משלו, להעניק, וזה יותר חשוב מסתם עשיית חסד.

לצפייה בשיעור
03 מעלת מידת החסד
חסד זה אחד המידות הנעלות ביותר, והיא שורש לרבות מהמידות הטובות, ומי שמושרש בחסד רבות מהמידות כבר מושרשות אצלו מיד, ואפילו ה' נקרא רב חסד.

לצפייה בשיעור
04 המתעלם במידת החסד
העולם נוטה לחשוב שחסד הינו מידה שהמעוניין יכול לזכות בה כדבר נחמד וטוב, או שיש נטייה לשייך את החסד לאנשים מסויימים, אך האמת אינה כן, שהחסד הינו חיוב ממשי וכמו שאמרו חז"ל שהעושה צדקה עם העני מעשיר ואם להיפך אזי ח"ו להיפך.

לצפייה בשיעור
05 גמילות חסד חובה
החסד הוא חובה על כל יהודי באשר הוא, כל אחד לפי יכולתו, אם הוא עשיר אזי חסדו הוא בנתינת ממון, ואם הוא דל ממון אז מחוייב הוא להאיר פנים לרעהו, אך אין אדם שלא מוטלת עליו חובת החסד.

לצפייה בשיעור
06 ונתן לך רחמים
מחסד אדם יכול לזכות לכל הדרגות שבעולם, שאם אדם מתחבר לנתינה, ונותן מעצמו עוד ועוד, זוכה להפוך לאדם טוב וזך יותר.

לצפייה בשיעור
07 שמחת חתן וכלה מתוך שמחה
מפרטי מידת החסד הוא לשמח חתן וכלה, שזהו פרט וענף מהחסד, שמצווה על כל יהודי לשמח חתן וכלה ביום שמחתם, וכן מצווה נוספת מפרטי החסד הוא, הכנסת אורחים, שדוחה אף הקבלת פני שכינה.

לצפייה בשיעור
08 הנהגות חסד
אדם שרוצה לקנות לעצמו את החסד כקניין אישי, צריך לדעת שהחסד האמיתי הוא דווקא כשלא קל, וכשממש חש שזה מגיע על חשבונו האישי, כמה שיותר קשה כך החסד הינו יותר אמיתי.

לצפייה בשיעור
09 גמילות חסד למעשה
בשיעור זה נביא מספר דוגמאות פרטניות ומעשיות, למעשה חסד ביום יום, שאדם כמעט לא חש בהם מרוב ההרגל, ומחמת טבע העולם שכל אחד רוצה הכול לעצמו, ואין הוא מבין מדוע עליו לתת בחינם.

לצפייה בשיעור