כבוד הבריות

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

ספר חסידים מביא את מאמר העולם "רצונו של אדם זהו כבודו", שכל אדם כבודו משתנה על פי טבעו, וזה מחמת שהנפש נקראת כבוד כמו שכתוב בתהילים "למען יזמרך כבוד", שפירושו 'תזמרך נפשי', ומחמת שאין נפש האדם משתווה לחברתה כך גם הרצונו והכבודו משתנה.

הגמרא אומרת גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, כבוד הבריות שנתפס אצל ההמונים כדבר רשות, דווקא הוא דוחה איסור לא תעשה שבתורה, שחמור אף הוא משום שתמורת איסור לא תעשה אדם חייב להפסיד את כל ממונו, ועם כל זאת במקום כבוד הבריות נדחה הוא.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, מוסר בסדרה שנמסרה לכבוד ימי בין המצרים, שיעורים המבארים את עניין כבוד הבריות מכל היבטיו, שהדברים מוארים באור חדש בסגנונו המיוחד והבהיר, ששופך אור זך על הנושא.

השיעורים בנויים באופן יוצא מן הכלל, מהמסד עד הטפחות, שמוביל את האדם השומע אל תוככי עניין יקר וחשוב זה, למען יוכל לתקן את המידה הזו בשלמות.

נגישות