כבוד הבריות


ספר חסידים מביא את מאמר העולם "רצונו של אדם זהו כבודו", שכל אדם כבודו משתנה על פי טבעו, וזה מחמת שהנפש נקראת כבוד כמו שכתוב בתהילים "למען יזמרך כבוד", שפירושו 'תזמרך נפשי', ומחמת שאין נפש האדם משתווה לחברתה כך גם הרצונו והכבודו משתנה.

הגמרא אומרת גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, כבוד הבריות שנתפס אצל ההמונים כדבר רשות, דווקא הוא דוחה איסור לא תעשה שבתורה, שחמור אף הוא משום שתמורת איסור לא תעשה אדם חייב להפסיד את כל ממונו, ועם כל זאת במקום כבוד הבריות נדחה הוא.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, מוסר בסדרה שנמסרה לכבוד ימי בין המצרים, שיעורים המבארים את עניין כבוד הבריות מכל היבטיו, שהדברים מוארים באור חדש בסגנונו המיוחד והבהיר, ששופך אור זך על הנושא.

השיעורים בנויים באופן יוצא מן הכלל, מהמסד עד הטפחות, שמוביל את האדם השומע אל תוככי עניין יקר וחשוב זה, למען יוכל לתקן את המידה הזו בשלמות.

סדרת שיעורים בנושא כבוד הבריות

01 כבוד הבריות וחומרתו
זה לשונו של אליהו הנביא עליו השלום, "כך אמר הקב"ה לישראל, בני אהובי, כלום חסרתי לכם דבר, ומה אני מבקש ממכם? אלא אני מבקש מכם שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה", הקב"ה לא מצא דבר אחד לבקש ע"י שליחו אליהו הנביא, אלא שיהיו מכבדים זה את זה.

לצפייה בשיעור
02 בהיכלו כולו אומר כבוד
אומר התנא בפרקי אבות "איזהו מכובד המכבד את הבריות", ופירושו שאם אדם הינו מכבד את הבריות וודאי שאף הוא ראוי לכבוד, ונאמר דווקא 'בריות'! שהם הברואים של השם יתברך, לומר לך שהמכבד את הבריות מכבד גם את בוראם, וכשנותן כבוד לה' ודאי שהינו ראוי לכבוד.

לצפייה בשיעור
03 מעשה אבות
בכל הדורות היה עם ישראל דוגמא לעם שמכבד את שורשיו, וצועד בעקבות אבותיו ואבות אבותיו, ומעשה אבותינו בעניין כבוד הבריות והזולת הינו מהמפורסמות, וודאי שמעשים כאלו הינם סימני דרך לכולנו, מה השביל שבו יש לצעוד.

לצפייה בשיעור
04 כבוד הבריות-הלכה למעשה
אופן כבוד כל אדם ואדם שונה מאחד לזולתו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה "רצונו של אדם זהו כבודו", וכהמעשה הידוע על המאכיל את אביו אווזים וירש גיהינום, כיון שייחסו אליו היה גרוע ביותר אף שעל פניו נראה שהאכילו בכבוד.

לצפייה בשיעור
05 כבוד הבריות מכבדים ומייקרים זה את זה
הגמרא מספרת שר' יוחנן קרא לבגדיו "מכובדי" כיון שהוא נצרך להם כיבדם, וכך גם כל יהודי ויהודי שמאמין שכל ברייה שברא ה' לא ברא אלא לכבודו, והוא נצרך לכל פרט ופרט בעולם, ודאי שיכבד כל בריה ובריה.

לצפייה בשיעור
למסירת פדיון נפש
נגישות

אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ 

הלכות, מנהגים, ותכנים מיוחדים לחנוכה, בשולחן האתר

מובא בשולחן ערוך ובספרי הקבלה
כי בימי החנוכה יש ליתן ‘מעות חנוכה’ לצדקה,
בכך מתעלה ומתעצם מצוות נר החנוכה של המדליק,
ונרו מאיר בכל העולמות לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.