קדושת המאכלים

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

באה פעם אשה להתלונן לפני הגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל, מחשובי הגאונים לפני מאתיים שנה, על אודות בנה שהתברך בכשרונות רבים, בכל מקצוע אחר שאינו תורה הינו מגלה כישורים אדירים, אך ברגע שפותח את הגמרא אז כאילו נהפך להיות אלם וחרש, ואינו מצליח ליישב במוחו אפילו לא משפט אחד, והאישה סיימה בבכי ואמרה לרעק"א "וכל זאת מדוע?".

ענה לה רעק"א בצער "כנראה שילד זה אכל פעם מאכל אסור, וזה גרם לכך שמוחו נסתם לדברי תורה, למרות שלדברים אחרים מוחו נשאר זך וצלול".

אחר שחשב הילד רבות, נזכר שבהיותו ילד אכל פעם באיזה חתונה ללא רשות הוריו, ובירור קצר על האוכל שהוגש באותה חתונה, התברר שהאוכל באותה חתונה היה אוכל לא כשר, ואוכל זה גרם לילד שמוחו ייסתם לתורה הקדושה.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, בסדרת שיעורים קצרה ומתומצתת מבאר בדרכו הייחודית את איסור המאכלות, וגודל החשיבות ליזהר להכניס לפה היהודי רק מאכלות כשרות, לא רק במזיד אלא אף בשוגג.

השיעורים מחולקים באופן מסודר, א. על האיסור לאכול מאכלות אסורות ממש ח"ו, ב. על חשיבות ומעלת האוכל הכשר, ועל הטהרה שמועיל ומוסיף לנפש.