תיקון המידות

תיקון המידות


נשמת האדם ירדה לזה העולם, על מנת להשלים עצמותה, ולזכך גשמיות הגוף שהושמה בו, שאיפותיה, ורצונותיה, להפוך ולהיות טובה יותר, זכה, ומעודנת, ועל כן מוכרח האדם לתקן את מידותיו, וכמו שכתוב “עייר פרא אדם ייוולד”, שכשאדם נולד מידותיו הינם חופשיות ולא נשלטות, ובמהלך ימיו צריך הוא לתקנם ולנווטם אל הטוב.

אדם המתקן את מידותיו נהפך למציאות של טוב ויושר, וליהודי שמאמין בה’ ובתורתו, אבל אין זה דבר שקורה ביום אחד, אלא דבר שמצריך עבודה מתמדת, ויסודית, לשרש מתוכו כל סממן של רוע, וצריכים להתוודע את הדרך המובילה אל מקום נפלא זה.

הגה”ח הרב עוזיהו אלכורת שליט”א, מוסר בבהירות אופיינית, סדרת שיעורים על נושא חיוב תיקון המידות בכלליות, וירד לשורש המידות בעומק נפשו של האדם, בניתוח מראשית העניין עד לסופו, עדי אשר מתברר לכל אחד, הזכות להיות מתוקן במידותיו, ושביל הזהב שבו יוכל לצעוד ולהיות אדם שלם.

השיעורים בנויים לתפארה, מהשאלה הראשונה, מדוע שבכלל ירצה אדם לתקן את מידותיו, ומה מועיל לאדם שמידותיו מתוקנות, ומה הכלים שאיתם יוכל להתמיד ברצון לתקן המידות, ואיך יוכל לזכות לתקן את עצמו באמת, ובעזרת ה’ “הבא ליטהר מסייעין בידו”, ומחשבה ורצון טוב, ה’ מצרפן למעשה.

סדרת שיעורים בנושא תיקון המידות

01 תיקון המידות עומק החיים א'
עם ישראל קיבל בהר סיני תרי"ג מצוות, ולכאורה אם כן מה מקום תיקון המידות שאינם מצוות, אלא שהמידות הינם הכלי מידה לתורה ומצוותיה, שדרך ארץ קדמה לתורה.

לצפייה בשיעור
02 תיקון המידות עומק החיים ב'
המשך ביאור חיוב המידות המתוקנות, שהם שורש התורה ויסוד לכל החיים, ובלעדיהם המצוות יכולות להיות חסרות מאוד, למשל כמו שנכתב על בעל גאווה, "אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת", ואף שקיים מצוות הלוא הם חסרים הרבה.

לצפייה בשיעור
03 שורש המידות
שורש תיקון המידות כולם ללא יוצא מן הכלל, הוא האמת שמנחה את צעדיו לבקש את תיקון המידות, והרצון הפנימי לתקן את נפשו ומעשיו, וההכרח האישי לחתירת השלמות.

לצפייה בשיעור
04 תיקון המידות על ידי אמונה
אחד מדרכי קניית המידות זו האמונה, שמי שיש בו אמונה שייך בו תיקון המידות, ואם לאו אז אינו שייך, וזו האמונה בהשגחה פרטית, שכל מאורעותיו הינם מכוון מלמעלה באופן פרטני..

לצפייה בשיעור
05 לימוד תורה הדרך לתיקון המידות
עצה שניה ולא משנית לקניית המידות המתוקנות, זה לימוד התורה, שאם יש בו תורה אין בו נחשים ועקרבים, ואם הוא ריק מתורה יש בו מידות רעות, כמו שאומרים חז"ל "לא עם הארץ חסיד".

לצפייה בשיעור
06 תיקון המידות על ידי לימוד תורה ואמונת חכמים
בלימוד התורה ישנו כוח סגולי, שאם יתמסר אדם לתורה על מנת שיתוקנו מידותיו, יוכל לזכות שמידותיו אכן יוטו אל צד היושר, וכן אדם שזכה, ויש בנפשו אמונת חכמים, אזי בנקל יוכל לתקן את טבעו.

לצפייה בשיעור
07 תיקון המידות על ידי דקדוק הלכה
אדם שיש בו מידות רעות, שורש בעייתו היא שמבכר את עולם הזה על העולם הבא, ואם מדקדק בקיום ההלכה מוכיח שעולמו אינו הפקר, ובנוסף גם מגלה אכפתיות לעולם הבא, למרות כל הקושי בעולם הזה, וזה הוא שמונע ממנו חיי הוללות, וחי עם חשבון.

לצפייה בשיעור
למסירת פדיון נפש
נגישות