תיקון המידות

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

נשמת האדם ירדה לזה העולם, על מנת להשלים עצמותה, ולזכך גשמיות הגוף שהושמה בו, שאיפותיה, ורצונותיה, להפוך ולהיות טובה יותר, זכה, ומעודנת, ועל כן מוכרח האדם לתקן את מידותיו, וכמו שכתוב "עייר פרא אדם ייוולד", שכשאדם נולד מידותיו הינם חופשיות ולא נשלטות, ובמהלך ימיו צריך הוא לתקנם ולנווטם אל הטוב.

אדם המתקן את מידותיו נהפך למציאות של טוב ויושר, וליהודי שמאמין בה' ובתורתו, אבל אין זה דבר שקורה ביום אחד, אלא דבר שמצריך עבודה מתמדת, ויסודית, לשרש מתוכו כל סממן של רוע, וצריכים להתוודע את הדרך המובילה אל מקום נפלא זה.

הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א, מוסר בבהירות אופיינית, סדרת שיעורים על נושא חיוב תיקון המידות בכלליות, וירד לשורש המידות בעומק נפשו של האדם, בניתוח מראשית העניין עד לסופו, עדי אשר מתברר לכל אחד, הזכות להיות מתוקן במידותיו, ושביל הזהב שבו יוכל לצעוד ולהיות אדם שלם.

השיעורים בנויים לתפארה, מהשאלה הראשונה, מדוע שבכלל ירצה אדם לתקן את מידותיו, ומה מועיל לאדם שמידותיו מתוקנות, ומה הכלים שאיתם יוכל להתמיד ברצון לתקן המידות, ואיך יוכל לזכות לתקן את עצמו באמת, ובעזרת ה' "הבא ליטהר מסייעין בידו", ומחשבה ורצון טוב, ה' מצרפן למעשה.

נגישות