סיפורי מעשיות


מעובדים משיעורי שולחן שבת בישיבת חיי עולם מפי הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"א

בשנת תקס"ו בעת חזרתו של רבי נחמן מנסיעתו לכמה עיירות לעירו ברסלב, התחיל לספר את ה"סיפורי מעשיות" המפורסמים שלו, ואמר בזו הלשון "הנני אתחיל לספר מעשיות", ובביאור כוונתו כתב הרב רבי נתן תלמידו בהקדמה לסיפורי מעשיות, שמאחר שאינו מועילים התורות והשיחות שהיה ר' נחמן מדבר עם תלמידיו לעוררם ולהחזירם בתשובה, יתחיל לספר המעשיות, שעל ידי זה וודאי תהיה להם התעוררות לשוב אל ה' באמת.


מעלת הלימוד בסיפורי מעשיות
עוד וזאת מקובלת וידועה הסגולה שבקריאת המעשיות לעניין פקידת עקרות, עד כדי כך שרצונו של רבי נחמן היה להוציא את המעשיות כספר סיפורים, בלשון טייטש, כדי שנשות ישראל הכשרות  יוכלו גם כן לקרות בהן ועל ידי כך יפקדו (ולתוספת ביאור בעניין ההתעוררות לתשובה ופקידת עקרות שע"י המעשיות  אפשר לעיין בתורה ס' בליקוטי מוהר"ן קמא באות ו')

ואף על פי שהמעשיות הן סיפור נאים בפני עצמן, אמנם באמת נמצא בהן עומק גדול וכמו שמובא מעשה בספר "פעולת צדיק" (אות תתע"ה)
"(פעם אחת) היה לרבי נתן ויכוח עם חבירו רבי נפתלי בענין הסיפור מבן המלך ומבן השפחה הנ"ל במה שכתוב שם, כשהלך על היריד שלקח כל אשר לו והניח על האכסניא, והויכוח היה, שאחד אמר שהניחם בשביל מה שהיה חייב על האכסניא, והשני אמר לא כן, ...ונסכם ביניהם לילך לשאול את רבינו ז"ל ... ושאל אותם מה אתם רוצים... והשיב רבינו ז"ל שהוא כמו זה שאמר שהניח סתם לא בשביל חוב, ... אח"כ נכנס אצל רבינו ז"ל אחד מתלמידיו החשובים אצלו מאד, ודיבר עמו רבינו ז"ל בענין הסיפורי מעשיות שמספר ואמר לו בזה הלשון "שבאלו המעשיות כשמשנין דיבור אחד מכפי מה שאמרו בעצמו חסר הרבה מהמעשה", וסיפר לו הלא אלו השנים, ר' נתן ור' נפתלי, שהיו מתווכחים ביניהם על ענין הנ"ל ונדמה לכאורה שזה דבר קטן ואין בזה קפידא כל כך אם הוא כדברי זה או כדברי זה, ובאמת תלוי בזה הרבה ויש בזה קפידא ודקדוק גדול... "

ואף שתוכן הרמזים שבספר "סיפורי מעשיות" נשגבים מעל כל מושג, מכל מקום כבר גילה רבי נחמן רצונו שנחפש במעשיותיו רמזים והתעוררות לעבודת השם, ועל כן נהגו בכל קהילות חסידי ברסלב לערוך שיעור בספר "סיפורי מעשיות", ומועדו ביום השבת לאחר תפילת השחרית כאשר זוכים להסתופף תחת תורתו של צדיק האמת ביום הקדוש, ומאחר שכן מן הנמנע מציבור שוחרי תורתו של מורנו הרב אשר אינם מתגוררים בסביבת העיר בני ברק רבתי להשתתף בשיעורים, על כן אזרנו חלצינו לסכם דברי השיעור עד כמה שמגעת ידינו ולהעלותם כאן לפניכם, יש לציין שכל דברינו הן על דעת הכותבים היות ולא נכתב אלא מן הזיכרונות ויהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו.

קריאה מהנה.