parallax background

תלמוד תורה חיי עולם


מפי עוללים ויונקים יסדת עוז

ניצניו של הדור השני ניכרו בשנת תשס"א, ולילדים הרכים הוקם פעוטון, להטעים את אור ויפי טהרתה של חיי עולם לצעירי הצאן. משנה לשנה גדלו הנערים, ותלמוד התורה הולך וגדל בסיעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע, ולאחר מספר שנים כבר פעלו בתלמוד תורה - מלבד גני הילדים - שמונה כיתות לימוד, בהם נשמע קול התורה בערבות ובחשק.

מתחילה התארח התלמוד תורה במקומות שונים, עד שבשנים האחרונות עם התרחבות מבצר התורה של חיי עולם, העתיק תלמוד התורה את מקומו לבנין הנאדר של מרכז מוסדות חיי עולם. המלמדים בתלמוד תורה עוברים הכשרה אצל ראש המוסדות שידוע בגישתו המיוחדת בחינוך ילדים, דרך שמבוססת על אהבה אין קץ, בהבנת מציאות החיים ובקביעת יעדים חינוכיים מרשימים.

את המידע המדויק על מצבו הרוחני והגשמי של כל ילד, ניתן לקבל אצל... מו"ר ראש המוסדות! הוא ולא אחר בקיא בנעשה עם כל תלמיד, כשתוך הקדשת מלוא תשומת הלב, מובלים הנערים אל מילוי ייעודם הנעלה, להיות חיילים נאמנים בצבא ה'.

כיום מונה התלמוד תורה כמאתיים ילדי חמד כ"י, שרובם צאצאיהם של מאות המשפחות חברי הקהילה. אך מלבדם פתח תלמוד התורה את שעריו לחסידי ברסלב בבני ברק, ומקבל ילדים מכל הזרמים בעיר התורה והחסידות, להתחנך באוירה היחודית והנפלאה של "חיי עולם".
 


שותפות עולם

ההזדמנות שלך לקחת חלק בהצלחת המוסדות

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46

קהילת חיי עולם

ללא פשרות ובלי התפעלות מהלך הרוח המשתנה בעולם, במוסדות חיי עולם תמצאו את קול התורה מתנגן מפי אברכים בני תורה מבוקר עד ליל, בחורי ישיבה שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה ותינוקות של בית רבן המחונכים מינקותא ללימוד ואהבת התורה.