05כל מאורעות האדם – לטובתו – מדת הותרנות

למסירת פדיון נפש
נגישות