מה זה עשרת ימי תשובה?

עשרת ימי תשובה, הם עשר ימים מראש השנה ועד יום כיפור, שמם מורה עליהם שהם מיוחדים לתשובה. וכל אדם מחוייב אז לשוב בתשובה שלימה לפני ה' יתברך שמו קודם בוא יום הגדול והנורא יום הכיפורים, שנאמר: "לפני ה' תטהרו".

ונאמר: "דרשו ה' בהמצאו", ואמרו רז"ל: אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים.

לכן, כתבו הפוסקים, שצריך האדם בימים אלו לפשפש במעשיו ולשוב ממעשיו הרעים. וספק עבירה צריכה יותר תשובה מעבירה ודאית, כי יותר מתחרט האדם כשהוא יודע שעשה עבירה מאם אינו יודע. ולכן קרבן אשם תלוי צריך להיות יותר ביוקר מקרבן חטאת.

וביותר צריך האדם לתקן דברים שבינו לבין חבירו, אשר עליהם אין כפרה עד שיחזיר את הגזל ואת העושק, ויפייסו שימחול לו.

כמו"כ מבואר בגמרא ירושלמי שראוי לאדם שיתנהג בימים אלו גם בחומרות שאינו נוהג בהם כל השנה, כי גם אנו מבקשים מאת ה' יתברך שמו שיתנהג עמנו בחסידות.

בגמרא מסופר, כי בלעם הרשע, המוכר לנו מפרשת בלק, ידע לכוון את חלקיק הרגע שבו הקב"ה זועם כל יום, ובאותו זמן מי שמקלל את השני יחול הקללה.

ברחמי שמים סיבב הבורא שבלעם ישהה במדבר מול עם ישראל באותם עשרת ימי תשובה, ובימים אלו ימי רחמים וסליחות הם, לכן הקב"ה כלל לא זעם באותו זמן על עם ישראל, ולא יכול היה אותו רשע להזיקם בפיו.

ע"פ תקנת האר"י ז"ל, אומרים כל יום בעשרת ימי תשובה, בין תפילת ישתבח לאמירת ברכו, את מזמור 'שיר המעלות ממעמקים', וזה כיון שבגיהינום ישנו עשרה עומקי שאול, ובכח תפילת ה'מעמקים' בעשרה ימים קדושים אלו, יוצאים כל יום מעומק גיהינום אחר.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי