מעשה מאבדת בת מלך א' – מלכות

מעשה מאבדת בת מלך


סיפור המעשה

מעשה במלך אחד שהיו לו ששה בנים ובת אחת. ואותה הבת היתה חשובה בעיניו מאוד והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה ונזרקה מפיו דיבור "שהלא טוב יקח אותך". בלילה הלכה לחדרה. ובבוקר לא ידעו היכן היא והיה אביה מצער מאוד והלך לבקשה אנה ואנה. עמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד. וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות. והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד עד שמצאה.
(עתה מספר איך בקשה עד שמצאה) להמשך המעשה


והיה הולך אנה ואנה זמן רב ובמדבריות ובשדות וביערים והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד והיה מיישב עצמו באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני יכול למוצאה. אלך בשביל הזה אולי אבא למקום ישוב. והיה הולך זמן רב. אח"כ ראה מבצר (שקורין שלאס) וכמה חיילות היו עומדים שם סביבו.

והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאד עם החיילות, והיה מתיירא מפני החיילות פן לא יניחוהו לכנוס. והיה מיישב עצמו אלך ואנסה. והשאיר הסוס והלך להמבצר, והיו מניחים אותו ולא עכבוהו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב, ובא לפלטין אחד וראה שישב שם המלך בעטרה וכמה חיילות שם וכמה משוררים בכלים לפניו והיה שם נאה ויפה מאוד והמלך ושום אחד מהם לא שאלוהו כלל. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים ועמד ואכל והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם וראה שהמלך צוה להביא המלכה.

והלכו להביא אותה והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר שהביאו את המלכה. והעמידו לה כסא והושיבוה אצלו. והיא היתה הבת מלך הנ"ל והוא (היינו השני למלכות) ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזוית והכירה אותו. ועמדה מכסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו "האתה מכיר אותי" והשיב לה "הן, אני מכיר אותך את היא הבת מלך שנאבדה", ושאל אותה "האיך באת לכאן", והשיבה "באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור הנ"ל\ וכאן המקום הזה הוא לא טוב", וסיפר לה שאביה מצטער מאד, ושהוא מבקשה כמה שנים. ושאל אותה "איך אני יכול להוציא אותך" ואמרה לו שאי אפשר לך להוציא אותי כי אם כשתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת וכל השנה תתגעגע אחרי להוציא אותי. ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל המעת לעת. והלך ועשה כן. ובסוף השנה ביום האחרון היה מתענה ולא היה ישן, ועמד והלך לשם. והיה רואה אילן ועליו גדלים תפוחים נאים מאד. והיה מתאוה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם ותיכף שאכל התפוח נפל וחטפו שינה והיה ישן זמן מרובה מאוד. והיה המשרת מנער אותו ולא היה ניעור כלל.

אחר כך הקיץ משנתו, ושאל להמשרת "היכן אני בעולם" וסיפר לו המעשה. (היינו המשרת סיפר להשני למלך המעשה ואמר לו שאתה ישן זמן מרובה מאוד זה כמה שנים ואני הייתי מתפרנס מהפירות. והיה מצער עצמו מאד, והלך לשם ומצא אותה, והיתה מצטערת לפניו מאד, כי אלו באת באותו היום היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד אבדת, אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד בפרט ביום האחרון אז מתגבר היצר הרע מאוד. (היינו שהבת מלך אמרה לו שעתה תקל עליו האזהרה ולא יהי' מוזהר שלא לאכול כי הוא דבר קשה לעמוד בו וכו') בכן תשוב לבחור לך מקום ותשב גם כן שנה כנ"ל. וביום האחרון תהיה רשאי לאכול. רק שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא תישן כי העיקר הוא השינה. והלך ועשה כן. ביום האחרון היה הולד לשם וראה מעין הולך, והמראה אדום והריח של יין. ושאל את המשרת "הראית שזה מעין, וראוי שיהיה בו מים והמראה אדמומית והריח של יין והלך וטעם מהמעין. ונפל וישן מיד כמה שנים עד שבעים שנה.

והיו הולכין חיילות רבות עם השייך להם מה שנוסע אחריהם. (שקורין אובאזין) והמשרת הטמין עצמו מחמת החיילות. אחר כך הלכה מרכבה ועגלות צב, ושם ישבה הבת מלך, ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו והכירה אותו. והיתה מנערת אותו מאוד ולא נינער והתחילה לקבול עליו אשר כמה וכמה יגיעות וטירחות גדולות מאוד שהיו לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואבדו. והיתה בוכה מאוד על זה. כי יש רחמנות גדול עליו ועלי, שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכול לצאת. אחר כך לקחה פאטשיילע מעל ראשה וכתבה עליו בדמעות שלה והניחה אצלו ועמדה וישבה במרכבתה ונסעה משם. אחר כך הקיץ, ושאל את המשרת. היכן אני בעולם וסיפר לו כל המעשה, ושחיילות רבות הלכו שם ושהיתה כאן מרכבה הנ"ל, ושהיתה בוכה עליו והיתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה כנ"ל.

בתוך כך הציץ וראה שהפאטשיילע מונחת אצלו. ושאל מאין זה והשיב לו שהיא כתבה עליו בהדמעות. ולקחה והרים אותה כנגד השמש. והתחיל לראות האותיות, וקרא מה שכתוב שם כל קבלתה וצעקתה כנ"ל ושכעת איננה שם במבצר הנ"ל.

כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות - שם תמצאני. והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה. והלך כמה שנים לבקשה ויישב עצמו, שבוודאי בישוב לא נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות. כי הוא בקי במפת העולם (שקוריו לאנד קארט) ועל כן אלך אל המדבריות.
והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים.

אחר כך ראה אדם גדול מאוד שאינו (גדר) אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך. ונשא אילן גדול, שבישוב אינו נמצא אילן גדול כזה, ואותו האיש שאל אותו "מי אתה", ואמר לו "אני אדם", ותמה ואמר שזה כל כך זמן שאני בהמדבר ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה הנ"ל, ושהוא מבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות. אמר לו "בוודאי אינו בנמצא כלל", ודחה אותו ואמר לו שהשיאו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל, והתחיל לבכות מאוד [היינו השני למלכות בכה מאוד ואמר] כי בודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום והוא דחה אותו [היינו האדם המשונה שפגע דחה אותו בדבריו ואמר] כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר [היינו השני למלכות] שבוודאי יש. אמר לו [האדם המשונה להשני למלכות] "לדעתי היא שטות. אך מחמת שאתה מתעקש הנה אני ממונה על כל החיות אעשה למענך ואקרא לכל החיות כי הם רצים את כל העולם, אולי תדע אחת מהם מהר ומבצר הנ"ל". וקרא את כולם מקטן ועד גדול כל מיני החיות ושאל אותם. וכולם השיבו שלא ראו, ואמר לו ראה ששטות סיפרו לפניך אם תשמע שוב לאחוריך כי בוודאי לא תמצא, כי איננו בעולם.

והוא הפציר מאוד ואמר שבהכרח הוא בנמצא בוודאי. אמר לו [האדם המשונה להשני למלכות] הנה במדבר נמצא שם אחי והוא ממונה על כל העופות. ואולי יודעים הם מחמת שהם פורחים באויר בגבוה. אולי ראו הר ומבצר הנ"ל, ותלך אליו ותאמר לו שאני שלחתי אותך אליו.

והלך כמה וכמה שנים לבקשו. ומצא שוב אדם גדול מאד כנ"ל ונשא גם כן אילן גדול כנ"ל. ושאל אותו גם כן כנ"ל והשיב לו כל המעשה ושאחיו שלחו אליו. והוא דחה אותו גם כן. כי בוודאי אינו בנמצא. והוא הפציר אותו גם כן. ואמר לו (האדם הזה להשני למלכות) הנה אני ממונה על כל העופות, אקרא אותם אולי יודעים הם, וקרא כל העופות ושאל את כולם מקטן ועד גדול והשיבו שאינם יודעים מהר ומבצר הנ"ל. אמר לו הלא אתה רואה שבוודאי איננו בעולם. אם תשמע לי שוב לאחורך כי בוודאי איננו.

והוא (היינו השני למלכות) הפציר אותו ואמר שבוודאי ישנו בעולם אמר לו (האדם הב' הזה להשני למלכות) להלן במדבר נמצא שם אחי שממונה על כל הרוחות והם רצים כל העולם אולי יודעים הם והלך כמה וכמה שנים לבקש ומצא אדם גדול גם כן כנ"ל ונשא גם כן אילן גדול כנ"ל. ושאל אותו גם כן כנ"ל. והשיב לו כל המעשה כנ"ל ודחהאותו גם כן. והוא הפציר אותו גםכן. ואמר לו (האדם הג' הזה להשני למלכות) שלמענו יקרא שיבואו כל הרוחות וישאל אותם. וקרא אותם, ובאו כל הרוחות ושאל את כולם, ולא ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר הנ"ל.

ואמר לו (האדם הג' להשני למלכות) הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך, והתחיל לבכות מאד ואמר אני יודע שישנו בוודאי. בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד. וכעס עליו הממונה הנ"ל. מדוע נתאחרת לבא הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות ולמה לא באת עמהם. השיב לו שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות. ושמח מאוד.

ושאל הממונה את הרוח. מה יקר שם (היינו איזה דברים הם שם ביוקר ובחשיבות) ואמר לו שכל הדברים הם שם ביוקר גדול, ואמר הממונה על הרוחות להשני למלכות באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה וכמה יגיעות שהיו לך. ואולי יהיה לך עתה מניעה מחמת ממון על כן אני נותן לך כלי כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם מעות. וגזר על הרוח הנ"ל שיוליד אותו לשם, ובא הרוח סערה ונשא אותו לשם. והביא אותו אל שער והיו עומדים שם חיילות שלא הניחו לכנוס אל העיר. והושיט ידו אל הכלי, ולקח מעות ושיחד אותם ונכנס לתוך העיר והיתה עיר נאה והלך אל גביר ושכר לו מזונות, כי צריך לשהות שם כי צריך לשום שכל וחכמה להוציאה.

ואיך שהוציאה לא סיפר ובסוף הוציאה.

(סיפורי מעשיות)
 

ביאור המעשה משיעורי של הגה"ח הרב עוזיהו אלכורת שליט"אספירת המלכות, היא האחרונה מעשרת הספירות הקדושות שבהן ה' יתברך מנהיג העולם.
את חסדי ה' כולם רואים [כי הוא זן ומפרנס לכל, מקרני ראמים ועד ביצי כינים], וכן את גבורותיו [רעידות אדמה אימתניות, סופות ציקלון, והעולה על כולן, המוות], חכמתו המופלאה [כיצד בליוני תאים מתנהלים בהרמוניה מופלאה בגופו של האדם]…
ומי מנהל את הכל? עשה עושה ויעשה לכל המעשים…
מלכות השם! – והיא נעלמה…

מלכותו של ה' יתברך… כמה שזה נסתר, ואפילו שבשכל כבר מבינים את הענין – כמה הלב מתנגד לזה, כמה הגוף מתנגד, 'מה? להתנהג עפ"י הצו האלוקי'… הוא לא מוכן.
הגילוי הזה, הסרת הלוט, ופיזור הערפל הכל כך סמיך הזה, זו היא תכליתו של האיש הישראלי עלי אדמות!
***
המלך המדובר בסיפור נפלט לו מפיו אמירה לא כל כך חיובית – בלשון המעטה – כלפי בתו "שהלא טוב יקח אותך", וכן קרה למעשה.
אלא שבהמשך הסיפור רואים שבעצם בת המלך כן יושבת על כסא המלכות, היא לא נסתלקה ממלכותה, אלא שהמלכות היא המלכות של "הלא טוב"
מידת המלכות הכל כך נשגבה ועליונה נתדרדרה לדיוטא תחתונה שאין תחתונה ממנה, יושבת היא על כסא המלוכה של המלך זקן וכסיל!
***
אז מה נראה לעיניים? מי כעת השליט?
יש משל המובא בשיר, אותו חיבר רבי נחמן מברסלב ומופיע בתחילת ספרו ליקוטי מוהר"ן, אשר ממחיש זאת בצורה נוראה.
"חזק ונתחזק, ואל תהיה כפיל גדול וכגמל, אפילו כשמשכהו בחוטמו העכבר לא יבעט בו, וכל זה מחמת שטות שאינו יודע מכוחו…"

כך רבי נחמן מתאר אותנו, חזקים כמו פיל – לעומת עכבר! ומפוחדים כאילו אנחנו העכבר, והעכבר – פיל!

ההסתרה היא כל כך איומה ונוראה, עד כדי שצריך לעבוד על זה, לעשות שיעורי התעוררות, סדנאות של קואוצ'ינג, דמיון מודרך, לשכנע את הפיל המפוחד הזה [אתה ואני] פשוט לבעוט בעכבר הזה וגמרנו!
בסיפור המובא לפנינו, נמצא הפתרון, וההדרכה, כיצד לגלות את מלכותו של השם יתברך, ולהחזיר את המלכות למקומה הראוי לה, סמוכה ובטוחה אצל השם יתברך!


נגישות