פרשת השבוע

21 בפברואר 2018

פרשת תצווה

פרשת תצווה פרשתנו מתחילה במילים “ואתה תצווה”, ולא כהרבה פרשיות שפותחות ב”וידבר ה’ אל משה”, ומספר פסוקים לאחר מכן “ואתה הקרב אליך”, “ואתה תדבר אל אהרן אחיך”, ואילו שמו של משה רבינו […]
17 במרץ 2018

פרשת השבוע צו

זריז, תזדרז “צו את אהרן ואת בניו לאמור”, (פרשת צו, פרק ו’, פסוק ב’). אומר רש”י “אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות”. והמקור מספרי, (פרשת נשא, פיסקא א’), “ר’ יהודה בן […]
6 במאי 2018

שבת שלום

שבת שלום בשבת נהוג לברך אחד לחבירו “שבת שלום”, או “גוט שאבעס”, כמה יפה הוא המראה בליל שבת, אחר תפילת ערבית, שכולם מברכים איש את רעהו “שבת שלום” באהבה וחיבה, ויש גם […]
18 ביוני 2018

פרשת השבוע – פרשת בלק

פרשת בלק שמירת עיניים “הנה כסה את עין הארץ” בלק מלך מואב הרשע, שלח לומר לבלעם על עם ישראל, שהם כיסו את עין הארץ, כלומר שהם ממלאים את כל טווח הראיה של […]
3 ביולי 2018

פרשת השבוע – פרשת פנחס

פרשת פנחס קליפת קורח שבכל דור “ובני קורח לא מתו” אומר הרה”ק רבי צבי אלימלך מדינוב זיע”א, בספר הקדוש אגרא דכלה, מה הפשט בפסוק ובני קורח לא מתו? ומתרץ, בשם הרה”ק ר’ […]
10 ביולי 2018

פרשת השבוע – פרשת מטות-מסעי

פרשת מטות-מסעי הזדרזות לקיים רצון ה’ “נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, וכו’, לתת נקמת ה'” רש”י אומר שלמרות שידע משה רבינו שמיתתו תלויה במלחמת מדין, לא עיכב את המלחמה, אלא מיהר […]
16 ביולי 2018

פרשת השבוע – פרשת דברים

פרשת דברים פרשת דברים ובעצם כל ספר דברים שייך למשה רבנו, העניו באדם, זה הספר שלו, כל הספר הוא דבריו של משה בנבואתו אל כל עם ישראל. תחילת הפרשה היא דברי תוכחה […]
25 ביולי 2018

פרשת השבוע – פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן בפרשת השבוע – פרשת ואתחנן, רואים אנו את כוחה של התפילה לבורא עולם, משה רבנו, לאחר שגזר עליו בורא עולם שלא יכנס לארץ ישראל, התפלל שבכל זאת יוכל להיכנס, עד […]
31 ביולי 2018

פרשת השבוע – פרשת עקב

פרשת עקב יום עסל יום בסל אדם קם בבוקר, מתארגן ומתלבש, משים ג’קט, מהדק את חגורתו, מיישר את קיפולי העניבה, לוקח את תיקו האישי ויורד לרכב. חדור רוח מוטיבציה להתחיל יום חדש. […]
למסירת פדיון נפש
נגישות