סיפור לפרשת בחוקותי

סיפור לפרשת בחוקותי "ואף גם זאת.. לא מאסתים ולא געלתים" אפילו שאני נותן לבני ישראל את הפורענות אשר אמרתי, לא מאסתים לכלותם לגמרי ולהפר בריתי אשר איתם. בתקופת נפוליאון, הקיסר הצרפתי, היו יהודים רבים שתלו בו תקוות רבות. שישתפרו חייהם בגלות ויהיו נחמדים יותר. אל יהודים תמימים אלו הפנה החת"ם סופר את המשל: בנו האהוב […]

סיפור לשולחן שבת – פרשת פקודי

סיפור לשולחן שבת – פרשת פקודי לגמול חסד בשלימות ושמחה פעם בא לביתו של רבינו הט"ז זיע"א עובר אורח וביקש ממנו שילווה לו בדחיפות שקל כסף. פשפש הרב בכיסי בגדיו ולא מצא אפילו פרוטה אחת. נטל את גביע הכסף שהיה מקדש בו על היין בימי שבת ויום טוב, והושיטו לאורח הנדהם, וכה אמר לו, מסור […]

פרשת תרומה – ברסלב

פרשת תרומה – ברסלב "ועשו לי מקדש" עיקר הקיום שלנו בתוקף אריכת הגלות הזה, שבית המקדש נחרב בעוונותינו ועיקר קיומינו הוא ע"י בתי כנסיות ובתי מדרשות כמו שכתוב "כי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט", ודרשו רבותינו ז"ל אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. כי בבית המדרש, שם מתקבצין התלמידים ומעידים ומספרים מה ששמעו מרבן, כדי להמשיך השארתו הק' […]

ישועות ב'זאת חנוכה'

ישועות ב'זאת חנוכה' הרה"ק בעל ה'אמרי נועם' מדזיקוב זיע"א, כתב וזלה"ק " עת מוכשר להמשיך פרנסה טובה לישראל הוא 'זאת חנוכה'" סגולות רבות נאמרו על יום החנוכה, בוא ותיטול חלק במוסדות 'חיי עולם – ברסלב' הקדושים ותתברך בכל מילי דמיטב ביום 'זאת חנוכה' הקדוש יום 'זאת חנוכה' הוא סגולה לזרע של קיימא, כי ימי החנוכה מסוגלים לפקידת עקרים […]

פרשת עקב

"והיה עקב תשמעון", אומר רש"י "אלו מצוות שאדם דש בעקביו", ואומרת התורה אם תשמרו את המצוות האלו, וברכך והרבך וכו', מברך ה' את עם ישראל במידה וישמרו את מצוות התורה. ולקראת הכניסה הצפויה לארץ ישראל, ממשיכה התורה ואומרת שבזכות שמירת חוקי התורה, יעזור להם ה' לכבוש ולנחול את ארץ ישראל, "ואף את הצרעה ישלח בם […]

פניני ברסלב לפסח – בדיקת חמץ

פניני ברסלב לפסח – בדיקת חמץ "עקר בדיקת החמץ ובעורו הוא, שצריכין לבער כל הסברות הזרות הנמשכין מבחינת חכמת הטבע, ולידע בידיעה שלמה שהכל מתנהג רק בהשגחה לבד, ועל-ידי-זה מתבטלין כל הגליות וכל החשכות. כי כשנתגלה השגחתו יתברך בעולם אזי אין שום חשך כלל, כי עקר האור הוא השם יתברך, ואזי לילה כיום יאיר, כמו […]

הגעלת כלים

הגעלת כלים בפסח לא ניתן להשתמש בכלים הרגילים של ימות השנה, אף שהים נקיים מחמץ, מחמת שבכלי עצמו בלוע מטעם החמץ, וחמץ אסור במשהו. לכן המעוניין להשתמש בפסח בכלי של חמץ צריך 'להגעיל' את הכלי, ובכך להוציא ממנו את כל החמץ הבלוע ולהכשיר אותו לפסח. כלל פשוט מורה על אופן ההגעלה, "כבולעו כן פולטו", שכשרוצים […]

סימני ליל הסדר

סימני ליל הסדר קדש קידוש היום, ככל שבת וחג. אך בנוסף, מקיימים מצוות שתיית כוס ראשונה מארבע הכוסות, ולכן מניחים לפני כל אחד מהמסובים כוס יין, וכל אחד שותה את רוב הכוס ולא טועם ככל חג ושבת. ומתרחץ נטילת ידים. טעם נטילת ידיים זו, היא מחמת שתיקנו חז"ל לאכול 'כרפס', שזה ירק ולטבול אותו במי […]

נגישות