parallax background
 

 

עילוי נשמה - יארצייט


גדול נביאי ישראל, שמואל הנביא אשר שקול כמשה ואהרן, הועלתה נשמתו באוב [כעין קריאה לנשמה לבוא ולתקשר עם בריות העולם הזה] על ידי שאול מלך ישראל, לשואלו אם יצלח במערכה מול הפלישתים אשר היה נלחם עמהם. נשמתו של שמואל - נביא ישראל, מספר המדרש, לא ירדה לבדה, בזמן שנקראה נשמתו חשש שמא מזומן הוא ליום הדין הגדול, אשר על כן נזעק לצרף אליו סנגור, נשמת משה רבינו עליו השלום, שתעיד עליו – קיים שמואל הנביא את כל דברי ספר תורת משה!

בספרים הקדושים מובא, שכאשר האדם עוזב את זה העולם לעבר 'בית עולמו', מוכנים לו מספר שלבים של 'נקיון' לנשמתו, בכדי שתעלה צחה ומצוחצחת למקום גניזתה בגן עדן, שלבי ניקיון בדרך כלל אינן נעימים בלשון המעטה, ולפעמים אף קשים יותר מכל ייסורי העולם הזה, אמנם אף לאחר מכן, כאשר נכנסת הנשמה אל מקום גניזתה בגן עדנה, יש לה עליה, מדרגה אחר מדרגה, ואפילו לאחר מאות בשנים, ואפילו נשמתם של צדיקים גמורים כשמואל הנביא, נקראת לדין לפני עלית המדרגה הבאה.

בידינו ניתנה האפשרות לסייע לנשמות אלו, להוסיף תמיד זכויותיהן, לקיים מצוות, תורה וצדקה לכבודן ולטובתן, וחובה מיוחדת עלינו יותר ויותר לסייע לנשמות יקירנו, אשר עזבו ל'בית עולמם', שהרי אין הכרת טובה גדולה מזו, לסייע ולעזור למי שאין לו כלל יכולת לעזור לעצמו.   

ועתה ניתנת אפשרות פשוטה וקלה, אשר איננה רחוקה, לסייע ולרומם, לתמוך ולעזור לנשמות הללו על ידי קנית זכות 'נר למאור', זכות 'צדקה', זכות 'לימוד תורה' לעילוי נשמתם בעולמות העליונים.

 

ההזדמנות שלך לתרום לעילוי נשמת יקירך

כמו כן על כל תרומה שתתקבל תוזכר נשמת יקירכם בנוסח ה'אשכבה' הנהוג ביום הפטירה.

*נבקש לעדכן את התרומה לפחות יומיים לפני יום היארצייט בכדי שנוכל להערך בהקדם