parallax background

פרשת השבוע – פרשת חקת

פרשת חקת

חכמת התורה!

 

בערל הגביר נסע לעיר הבירה לרגל עסקיו. לשם כך שכר את זעליג העגלון וכירכרתו המפוארת כיאה למעמדו הרם.

זעליג לא היה אדם ישר, ובשל כך זמם תוכנית זדונית במוחו האפל לנשל את בערל מכסף רב ולהעבירו לכיסו.

בערב יום האחרון ליריד, התעורר העגלון לפני הנץ החמה. לקח הוא לעצמו את בגדיו המהודרים של בערל הגביר, אשר בכיסיו נחו המחאות רבות. את המחאות אלו יפדה בבנקים השונים באמצעות התעודות ואיש לא יוכל להכחיש שאינו בערל. האדרת המפוארת תשכנע אותם די והותר שהוא גביר גדול.

הגיע הזמן להעיר את ה’עגלון’. בערל מתעורר ונחרד לראות את עגלונו משוכנע שהוא גביר.

“אני הגביר ואתה רק נוכל” זעק בערל.

“אני מבין עגלון, כנראה השתבשה דעתך” השיב זעליג בניחותא “תחזור למושב העגלון ואולי תרגע”.

“חכה חכה, נגיע לעיר הבירה אל בית הדין המפורסם, ואתבע אותך לדין תורה” סינן בערל בשיניים קפוצות.

~~~

בבית הדין התבקשו על-ידי השמש לחכות זמן מה עד שהרב יתפנה. הם התיישבו בכיסאות חדר ההמתנה, מחכים להזמנה.

למרבה פליאתם, אנשים רבים נקראו פנימה והם נותרו ל’התייבש’ על ספסלי העץ.

“הרב מעיין בדינכם” נאמר להם “אנו מתנצלים על אי הנוחות”.

שעתיים ושלוש חלפו… עד אשר הם נרדמו. כעת ניגש אליהם השמש -בהוראת הרב- וקרא:”עגלון”!

העגלון האמיתי התעורר “מהה”? אמר בעוד קורי השינה מכסים על עיניו, “לא… בעצם הוא העגלון…”

“פיך הכשילך” אמר הרב “החזר כעת ומיד לגביר את בגדיו ובקש ממנו מחילה על שעוללת לו”!

***

פרשת “חֻקת” מסמלת חוק ללא טעם.

ישנם המקשים על מיני חוקים כאלה ואחרים הכתובים בתורה, או אין מובן להם מאמרים מסויימים בתנ”ך.

אך יש לדעת, לכל יש הסבר אמיתי ונכון.

אם לצדיקים הלומדים תורה – חוכמה זכה ונקייה, וודאי בתורה עצמה -כל הנכתב בה- ישר והגון. שיכלנו מועט ומצומצם ולא מסוגל להכיל ולהפנים הכל.

כמאמר החכם: “מקושיות לא מתים”

 

למסירת פדיון נפש
נגישות