parallax background

פרשת השבוע – פרשת מטות

פרשת מטות

ראיית הצדיק!

 

רבי אברהם מרדכי אלתר מגור זי"ע, רבן של ישראל, הקים את אגודת ישראל.

אגודה של רבנים מכל רחבי אירופה שידאגו לכלל ישראל, יפעלו בחצרות השלטון לבטל גזרות שצצות על היהודים בכל עת ושעה, יתקנו תקנות בטרם יפרצו פרצות ועוד פעולות רבות וברוכות.

כשהאגודה הייתה עדיין בחיתוליה, ביקשו העסקנים לקיים אסיפה, ולהזמין אליה את ראשי הקהילות והחסידויות לדון בעניינים הקשורים לביסוס האגודה. אולם רבי אברהם מרדכי עצמו לא נעתר לבקשה, לא הסכים להשתתף באסיפה. הגבאים ניסו להפציר, אך הרבי עמד על שלו.

והסביר הרבי, "כשאבוא אל הכנס, יתלוו אלי כל החסידים, וכיון שחסידי גור רבים כחול הים, הם ימלאו את האולם, וייוצר הרושם כאילו האגודה ברשותי. איני רוצה בכך, כלל ישראל שייכים בה".

זאת ראיית הצדיק.

מבחין הוא למרחוק בטרם מגיע הפורענות. אחריות המיוחדת לגדול דור.

***

בפרשתנו, קצף משה על פקודי החיל ואמר להם "הַחִיִּיתֶם כָּל נְקֵבָה"?! (ל"א, ט"ו) כביכול כעס הוא עליהם, שהפרו את רצון הבורא שציווה להשמיד ולכלות את העם המדייני, והם ריחמו על הנשים.

מבאר רש"י: משה לא פנה אל העם, רק דיבר עם המפקדים של הצבא, כי עוון העם על הגדולים.

האחריות על הגדולים לחנך את הקטנים. לב בנים מוטל על אבותם. מבחינים בזה בקלות, בן שמתנהג בצורה שאינה הולמת, מצביעים הכל לעבר הוריו ומחנכיו, הרי יכלו לרסנו ולא עשו זאת.

אין המקום לתת מוסר, גם לא לבכות על העבר. ביהדות לא בוכים על חלב שנשפך. אף עניין התשובה הוא – להתחרט בלב שלם ולקבל בשביל העתיד, אבל אסור לחיות בדיכאון ועצבות. מכאן והלאה נצעד בדרך האמת, הנכונה.

כמובן, 'מחנך' הוא בעל מקצוע בכיר, ובכל מקצוע צריך להשתלם. מקשיבים להרצאות או קוראים בספרים, מבינים ומפנימים.

חשוב להדגיש: יש לברר אם כותב הספר ומוסר ההגיגים בעלי יראת שמים טהורה והשקפה נכונה, שלא יצא שכרו בהפסדו.

נגישות