parallax background

פרשת השבוע – פרשת פקודי

פרשת פקודי

דעת תורה

“ציפי מה רצית ממני הבוקר”? פונה גיא אל רעייתו “מיהרתי לעבודה ולא יכולתי לשמוע אותך”.

“אה” היא נזכרת “כמה פעמים לאחרונה – התחצף אלי רותמי בצורה יוצאת דופן. אינני יודעת כיצד להתמודד עם זה”.

פניו של גיא מרצינות, הוא מהרהר מספר רגעים, ואומר: “אל תדאגי, אני שואל את הרב, הוא מבין בדברים רבים, וודאי שיתן עצה נכונה”.

**

“ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו, כי ענן ה’ על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם” (שמות מ’ ל”ח)

בני ישראל לא נסעו ולא חנו בלי ציון המפורש של ה’ יתברך. יתכן שבזה רצתה תורה ללמד, שאורח – חיים היהודי צריך להיות מקביל להשקפה תורנית הנכונה.

גם כיום – המצב לא שונה, ועל כל צעד ושעל יש לצעוד על פי דברי ה’ יתברך.

לכן, יש להתנהג לפי דבריו ודרכו של תלמיד חכם מוסמך, אשר מבין את רצונו של האלוקים מכוח תורתו.

כשדעת תורה מובילה את הבית היהודי, הוא נראה אחרת לגמרי, מאשר בית הפועל מתוך גחמות אישיות.

למסירת פדיון נפש
נגישות