parallax background

פרשת השבוע – פרשת ראה

פרשת ראה

אמונה

הבשר והעוף נחשבים לאוכל בסיסי בתפריט היומי של האדם הממוצע בעולם המערבי, תהליך הפקת בשר העוף הוא פשוט וקל, אך בבקר זהו מבצע מסובך למדי.

מנהגינו מאז ניתנה התורה לעם ישראל, לעקוד את הבהמה [קשירת רגליה אחת לשניה], להפוך אותה בעזרת גברתנים, או בעת הזאת על ידי מכונות חדשניות ולהעביר את סכין השחיטה שנבדקה בקפדנות יתירה על צוואר של הבהמה, לא לפני שיברך השוחט את ברכת השחיטה ולאחר מכן עובר תהליך מליחה.

אצל שאר אומות העולם, נהרג הבקר בצורות שונות שהיו מקובלות בימים עברו, ברוסיה הצארית נהגו לחבוט בפטיש כבד על ראש הבהמה, אחרים דקרו עם להב חד מרכז העצבים רגיש במוח הבהמה, ובדור המודרני במכת הימום חשמלי.

לאחר מכן נחתך לנתחים לפי מידה, עובר תהליך ניקוי ואחרי שנארז נשלח אל מדפי החנויות.

מאז ומעולם היה נושא הריגת הבהמות נושא שנוי במחלוקת, והפלא הוא ששיטת השחיטה היהודית תמיד היתה מיוחדת במינה. מדופלמים שונים טענו שהסכין החד המשסף בצוואר הבהמה נחשב למעשה ברוטלי ואכזרי, ולכן סלדו הכל ממה שכינו ‘אכזריות’.

רק בעשרות השנים האחרונות גילו את ההיפך – הסכין מנטרל כל צער וכאב. החתך העמוק מנתק את הספקת הדם למוח, מערכת העצבים מופסקת תוך שניות בודדות, והשור לא מרגיש בדבר. פירכוסי הבהמה לא נובעים כלל מכאב, הם רק תגובה מוחית בלתי רצונית.

בנוסף ידוע שככל שהסכין חד, אפילו אם החתך עמוק מאד לא מורגש הכאב מיד. הפעולה המוחית אורכת מספר רגעים עד שמגיעה התשדורת שגורמת לצריבה העזה, כך שאף אם ישנו איזה סבל לבהמה איננו אלא במשך אם שניה או שתים.

אבל הגרזן על הראש, הדקירה במוח, וההימום החדשני לא תמיד מדוייקים, פעמים רבות בעל החי עודנו חי ונושם כשמערכת העצבים שלו מלאה, וסבלו נורא.

***

מעניין לציין פסוקים בפרשתנו “אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה… את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מגלי גרה הם ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם”

אומרת התורה שאע”פ שבאופן כללי אפשר לאכול בהמה אשר מעלה גרה, שלשת אלו אסורים הם באכילה משום שאינם בעלי פרסה.

מאז נתינת התורה חלפו להם ביעף 3,500 שנה, הטכנולוגיה התקדמה, מחקרי המדע המודרני, ועדיין לא נמצא יצור בהמי נוסף שמעלה גרה ופרסה איננו מפריס. והתמיהה גדלה, כיצד נכתב מידע מעולה ומדוייק כל כך בספר קדום שכזה??

בכל התקדמות נוספת במחקר מבינים הגויים יותר ויותר ש’משה אמת ותורתו אמת’, אבל אנחנו – לא כמותם, איננו זקוקים להוכחות. פירושה המילולי של המילה ‘אמונה’ הוא לקבל את הדבר בלא כל הסבר המתקבל על הדעת.

אנחנו מאמינים!

למסירת פדיון נפש
נגישות