parallax background

פרשת השבוע – פרשת קורח

פרשת קורח

מאוחדים לנצח!

 

בעיירה יהודית נושנה אופינית לימים ההם של גלות אירופה, בערה אש המחלוקת. מחלוקת  נוראה ששרפה והשמידה כל חלקה טובה.

האנשים משני הצדדים שנאו האחד את השני עד מאוד. הקימו בית כנסת נוסף, שחס וחלילה לא יצטרכו לדרוך אצל חבריהם. גם ועד צדקה התחדש וחילק מעות ומזון לעניי התומכים בו. בלבד.

באחד מן הימים הבוערים נקלע למקום רבן של ישראל החפץ חיים הקדוש זיע”א. הוא שם ליבו לכפילות המוסדות הקיימים שאל לפשר הדבר והוסבר שבני העיר חלוקים ואינם מכירים איש ברעהו.

החפץ חיים נחרד והזדעזע עד עמקי נשמתו הטהורה!!, ופקד לכנוס את בני העיר אל בית הכנסת, בערבו של יום הוא מעוניין לומר לפניהם כמה מילים…

בערב נכנס הכהן הגדול אל בית הכנסת הגדול אנשים נשים וטף גדשו אותו. כולם עמדו על בהונותיהם ומתחו את צווריהם לזכות לראות את הגאון הצדיק שפילס דרך בין ההמון וכעת עלה אל הבימה.

ואז פתח החפץ חיים: “ראו לכם שהס”מ רואה את מעשיכם. יש לכם שני בתי מדרש ושני בתי תמחוי. מלאך המוות סוף כל סוף יקיים גם בית קברות נוסף ובשביל למלא את המכסה יקח עמו עוד אנשים…

וכדי שזה לא יקרה אתם צריכים להתאחד  סיים את דבריו הרותחים שיצאו מהלב ונכנסו אל הלב ובני הקהילות התרגשו וחזרו להתקהל כאחד.

***

“ויקח קורח וכו’ ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל וכו’ ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל השם” (ט”ז א’ ב, ג)

קורח- שהיה צדיק גמור- ועדתו חלקו על משה רבינו. ובסוף פצתה הארץ את פיה… ולא נודע כי באו אל קירבנה.

מחלוקת זה נורא !     עד כדי שאחאב המלך ועם ישראל  המשתחווים לעבודה זרה היו מנצחים במלחמותיהם  למלכי יהודה העובדים לאל אחד. ומדוע? בגלל שהיו הם מאוחדים בין אדם לחברו.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות